Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 4 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Vitsippor

Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi

Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras.
Syftet med att ta bort sökorden är att undvika dubbeldokumentation och återupprepning av laboratoriemedicinska provresultat som redan finns registrerade i LA7 i VAS.

Den förekommande vanan att återupprepa ett antal laboratorie-medicinska värden i löpande journaltext tillför ingen ny information i patientjournalen om ingen reflekterande kommentar eller resonemang anges. Då det behövs ska istället laboratoriemedicinska provsvar kommenteras tillsammans med övriga kliniska fynd i en journalanteckning under lämpliga sökord såsom Aktuellt, Bedömning, Åtgärd eller Planering.

Således inaktiveras sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser i VAS den 30 september 2021, och kan efter det ej längre användas.

För mer information kontakta Staffan Lückander eller Ingela Larsson.

Ny patientkategori vid inskrivning i slutenvård

Vid inskrivning i slutenvård, SV11, anges alltid en patientkategori och denna ligger till grund för vårddygnsavgiften. Idag finns det en patientkategori som heter Kod 28 ” Ej betala pga inställd operation”. Denna har vi tidigare slagit ett slag för i tidigare HI Nytt att ni ska använda.
Vi kommer från 2021-05-01 inaktivera denna kod och lägga upp en ny Kod 28 som heter ”Reglerad avgiftsfrihet”.
”Kod 28 Reglerad avgiftsfrihet” ska alltså fortsättningsvis användas då operation är inställd i slutenvården. Den ska också användas för de personer med utfärdat LVM intyg där slutenvård krävs innan patient kan komma till ett behandlingshem. För patienter som är inskrivna med koden “ej betala pga inställd operation” den 1 maj kommer med automatik ändras till “Reglerad avgiftsfrihet

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson.

Begäran om journalkopia från stängd vårdenhet/klinik

När det gäller stängda klinikjournaler i VAS på en klinik som skapar en ny gemensam klinikjournal så räknas dessa inte som arkiverade utan den nya journalen blir en fortsättning på en eller flera gamla klinikjournaler. När ett journalutlämnande sker från ”gammal” klinikjournal räcker det med att detta journalförs i den ”nya” klinikjournalen vilket betyder att ingen behöver ha skrivbehörighet (KA8 i VAS) till gammal journal utan enbart läsbehörighet (SY1 i VAS) för att kunna skriva ut journalkopior.

Om en vårdgivare upphör/stänger sin verksamhet och om journalen finns tillgänglig via sammanhållen journal ska denna vårdgivare själv ansvara för att lämna ut journalhandlingar.

Om en vårdgivare upphör/stänger sin verksamhet och inte längre kan omhänderta sina journalhandlingar ska denne anmäla till IVO om att Region Halland ska omhänderta vederbörandes journalhandlingar. Dessa får då inte lov att vara tillgängliga via sammanhållen journal utan om journalutlämnande ska ske görs detta ifrån arkivmyndigheten, se sista stycket nedan.

När en vårdgivare stänger sin verksamhet och överlämnar sina journaler till arkivmyndigheten så räknas samtliga handlingar som arkiverade och inga ändringar får ske även om IVO beslutar om journalförstöring. Dock måste ändringar kunna ske i de journalhandlingar som lämnats ut vilket betyder att anteckning om vem som mottagit journalhandling måste ske i den arkiverade verksamhetens journal. Utlämnandet sker från arkivmyndigheten med sedvanlig sekretessprövning enligt rutin.

För mer information kontakta Ingela Larsson.

Nytt värdesökord Riskbed Fot Diabetes

Ett nytt sökord med tillhörande tabellvärden har skapats för att kunna dokumentera riskbedömning av fotstatus på diabetespatienter. Tabellvärdena följer Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes. Inledningsvis läggs sökordet till i journaltyper för läkare, fotvårdare och diabetessjuksköterskor inom verksamhetsområde 1 samt HSK. Inom närsjukvården (såväl offentliga som privata vårdcentraler) läggs det till för läkare, diabetessjuksköterskor samt distriktssköterskor.
Övriga HS-kliniker som önskar sökordet kan via sin digitala samordnare meddela i vilka journaltyper de vill att sökordet ska läggas till.

Det nya sökordet är: Riskbed Fot Diabetes, med kod Riskfo.
Tabellvärden enligt nedan:
Kodvärde:

  • R1 Frisk fot
  • R2 Nervskada och/eller kärlskada
  • R3 Tid sår, deformiteter, amput
  • R4 Pågående allvarlig fotsjukdom

 

För mer information kontakta Staffan Lückander.

Ny besöksorsak Cirkulationskontroll

Ny besöksorsak Cirkulationskontroll har godkänts av Hälsoinformatiken och är nu möjlig att använda. Lägg ärende till Servicedesk+ om behov finns att använda den.

För mer information kontakta  Britt-Inger PetterssonIngela Larsson.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.
Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.
Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2021-04-28

Senast ändrad: