Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 4 – 2022

Midsommarblommor

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.

 

Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus – SsDE

Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna Halmstad, Varberg och Kungsbacka nyligen en omstrukturering av sina journaltyper efter en längre tids arbete.

Värt att notera är att diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus i och med denna förändring dokumenterar i journaltypen SSK Diabetes-Endokrinologi (SsDE) och inte längre i journaltyp Sjuksköterska diabetes (SskD). Journaltyp SskD kommer därmed att stängas inom kort på Hallands sjukhus.

Inom närsjukvården används fortsatt journaltyp Sjuksköterska diabetes (SskD) som tidigare.

Kontaktperson: Irja Larsson, Hallands Sjukhus

 

Nytt värde – Missbruk, läggs till i tabell för Anmälan enligt lag

Under slutet av juni månad påbörjas arbete med att lägga till värde E / Missbruk i tabellen som finns kopplad till sökordet Anmälan enl lag. Tillägget görs i den tabell som är riktad mot främst läkare. Värdet används när anmälan görs för missbruk medan sökordet Missbruk används när det finns behov av att beskriva missbruket, tex. debut och frekvens. När tabellvärdet läggs till kontrolleras att sökordet Missbruk finns. Om det saknas kommer det att läggas till.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK IT

 

Dokumentation Platform 24

Följande information kommer att publiceras när rutiner, som är under bearbetning, är fastställda. Till dess vill vi informera om hur dokumentation ska ske av den automatgenererade anamnesen som skapas i Platform24 samt efterföljande bedömning.

  • Den automatiskt genererade anamnesen från Platform 24 kan kopieras och klistras in under sökord Aktuellt i VAS. Notera att den inkopierade texten faller under den dokumenterande hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.
  • Den bedömning som hälso- och sjukvårdspersonalen gör dokumenteras under sökord Bedömning i VAS.
  • Vid behov kan ytterligare, för situationen lämpliga sökord användas.

Kontaktpersoner: Elin Käll & Staffan Lückander, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

 

Restriktiv användning av Journalkopia i VAS

Vi vill påminna om hur kommunikation inom och mellan vårdenheter ska ske enligt rutin VAS – kommunikation inom och mellan vårdenheter i VAS. Att sända journalkopior för kännedom inom och mellan vårdenheter ska ske restriktivt då vi har en sammanhållen journal där vi kan komma åt informationen utan att journalkopior skickas. Patientens journal ska inte spridas mer än nödvändigt och det finns lagkrav på att information ska kunna återkallas vilket skulle bli bekymmersamt om kopior finns spridda på fler platser än ursprungsplatsen. Detsamma gäller för när information uppdateras då olika upplagor för samma anteckning skulle förekomma. Använd kommunikationsvägar angivna i rutinen.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

 

Sökordet Preliminär bedömning

Sökordet Preliminär bedömning kommer att erbjudas för de verksamheter som behöver journalföra tidiga hypoteser, preliminära bedömningar eller behandlingsresultat som ännu inte hunnit kommuniceras med patienten eller dennes företrädare. Sökordet har använts inom öppenvårdspsykiatrin i Halland sedan hösten 2021.

Sökordet Preliminär bedömning visas inte på 1177 journalen via nätet men visas på NPÖ.

För att få tillgång till sökordet, kontakta förvaltningens verksamhetsrepresentant i Hälsoinformatikgruppen.

Kontaktperson: Staffan Lückander, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

 

Nytt sökord: Neurofysiologisk undersökning

Sökordet Neurofysiologisk und är ett statussökord som används för dokumentation av bedömningar och tolkningar av undersökningar såsom EEG, EMG och Neurografier.

Sökordet införs i journaltyp LäNe – Läkare Neurologi på medicinklinikerna HS och medicinsk specialistvård Kungsbacka samt i journaltyp Läk – Läkare på Rehabiliteringskliniken samt Barn- och ungdomskliniken.

Kontaktperson: Irja Larsson, Hallands Sjukhus

 

Egenremisser

Alla inkommande egenremisser oavsett om det kommer via 1177 eller på papper ska enligt gällande lagstiftning registreras i VAS som en inkommande remiss och skannas in i e-arkivet. Egenremisser är att betrakta som alla andra remisser och en medicinsk bedömning ska ske på samma sätt som remisser från hälso- och sjukvårdspersonal.

Patienter har rätt att fritt söka öppenvård var man vill i landet så vi kan därför inte neka att bedöma patienters egenremiss från annan region även om vi tycker att de borde sökt vård i sin hemregion först. Om remissen är ofullständig får patienten kontaktas för komplettering alt svaras ut om att återkomma med ny remiss.

Tänk på att tydliggöra på era respektive sidor på 1177 vilka underlag som behövs och på så sätt ge vägledning till era patienter kring vad en egenremiss behöver innehålla för information.

För mer information se Rutin VAS – Remisser och remissvar

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

 

Rehab-, habiliterings- och vårdplan får ny benämning på NPÖ

Benämningarna på journaltyper i VAS stämmer inte överens med den terminologi som används i NPÖ och 1177 Journalen. Alla journaltyper i VAS mappas om till rådande nationell terminologi, s.k anteckningstyper, i NPÖ och 1177 Journalen.
Journaltyperna Rehabplan, habiliteringsplan och vårdplan kommer inom kort att ändra benämning från Övrigt dokument till Öppenvårdssammanfattning. Se bild nedan för exempel hur benämningen ser ut för patienten i 1177 journalen.

Bild - Öppenvårdssammanfattning

För mer information se rutin: Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Kontaktperson: Staffan Lückander, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

 

Tips: Socialstyrelsens öppna utbildningar

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar dokumentation i hälso- och sjukvården som en del av Vision e-hälsa 2025. Syftet är att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Socialstyrelsens öppna utbildningar kan du ta del av Socialstyrelsens informationsfilmer som beskriver nyttan med dokumentation i hälso- och sjukvården. Filmerna är inspelade år 2017, men innehåll och budskap är fortfarande aktuellt.

 

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2022-06-22

Senast ändrad: