Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt Nr 4 år 2023

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik,

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Här kan du läsa mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar. 

Nytt sökord “Våld ej i nära relat” samt spärr av fler yttre orsakskoder

Dokumentationsstrukturen i vårt kommande vårdinformationsstöd Cosmic kommer att tillåta dokumentation av “annan våldsutsatthet” än våld i nära relation.

Detta har tidigare efterfrågats i regionen men av olika skäl har vi hänvisat till att dokumentation ska ske på andra lämpliga sökord utifrån situation, precis som när vi dokumenterar en idrottsskada eller olycksfall.

När vi nu ser att sökordet i en snar framtid kommer att finnas väljer vi, efter fortsatta önskemål, att föra in nytt sökord för dokumentation av annan våldsutsatthet än våld i nära relation. Sökordet kommer benämnas “Våld ej i nära relat”. För att säkerställa att olämplig dokumentation inte visas mot 1177.se Journalen, i händelse av dokumentation på fel sökord kommer även detta sökord vara dolt för visning för invånaren. Sökordet läggs till i journaltyper där läkare, sjuksköterskor, (inkl.distriktssjuksköterskor), kuratorer och psykologer dokumenterar. Detta innefattar således även journaltyp ÖV och HV för psykiatrin. Uppdatering i VAS kommer utföras under oktober och november månad.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD elin.kall@regionhalland.se

Fler yttre orsakskoder undantas publicering på 1177.se

Utökningen innefattar yttre orsaker inom kategorin ”Övergrepp av annan person” X85-Y09.

Sedan tidigare är nedan koder undantagna publicering, vilket inte förändras utan ingår i den totala listan över dolda koder på 1177.se.

  • Y05 sexuellt övergrepp
  • Y06 försummelse och vanvård
  • Y07 annan misshandel

Kontaktperson: Anette Johansson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD anette.m.johansson@regionhalland.se

Ny anteckningstyp: AK – Antikoagulantia

En ny anteckningstyp AK -Antikoagulantia skapas för journalanteckningar relaterade till antikoagulantia. Anteckningstypen möjliggör en mer enhetlig dokumentation och underlättar sökning av information på ett gällande vårdkontakter inom AK-mottagningarna inom specialist- och närsjukvård.

Anteckningstyp AK- Antikoagulantia är infört på medicinklinikerna, Hallands sjukhus samt inom närsjukvården.

Kontaktperson: Staffan Lückander, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD staffan.luckander@regionhalland.se

Nya orsak-väntandekoder

I mitten av oktober kommer tre nya orsakskoder för väntande att läggas till i VAS. De nya koderna är en del i det regionövergripande arbete som pågår för att modernisera hanteringen av patienter som tackar JA till vårdgarantin. Orsakskoden HV kommer att finnas kvar.

De nya koderna är:

HVny = ska användas för patient som tackat JA till vårdgaranti- nybesök
HVop = ska användas för patient som tackat JA till vårdgaranti- operation/åtgärd/behandling
HVut = ska användas för patient som tackat JA till vårdgaranti- utredning inom BUP

Det är endast de mottagningar som har gått över till det nya arbetssättet som ska använda de nya koderna. Inledningsvis kommer Ortopedikliniken att vara den klinik som har rätt att använda de nya koderna. Under hösten kommer fler kliniker att involveras i arbetet och succesivt gå över till det nya arbetssättet och användningen av de nya koderna.

Kontaktperson: Carina Werner, Hälso- och sjukvård, RK carina.werner@regionhalland.se

Rutin – Polismyndighetsbegäran om provtagning, läkarundersökning och fakturering

Polismyndighetsbegäran om provtagning, läkarundersökning och fakturering

Rutin “Fakturering Polis” har bytt namn till ovan och uppdaterats i sin helhet samt förtydligande i rutin gällande hur registrering och dokumentation ska ske

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK IT
britt-inger.pettersson@regionhalland.se

Nationella väntetidsdatabasen

Rapport från Region Halland skickas till nationella väntetidsdatabasen den 15:e i varje månad. Det som skickas är föregående kalendermånad. D.v.s att den 15 juni skickades rapporterade vårdkontakter från 1-31 maj. De vårdkontakter som inte är registrerade i DR16 vid rapporten kommer inte med i nationella väntetidsdatabasen, vilket påverkar regionens tillgänglighetssiffror.

Med andra ord behöver samtliga vårdkontakter vara dokumenterade och registrerade i DR16 för att tillgängligheten ska överensstämma med uppgifterna i väntetidsdatabasen.

Kontaktperson: Anette Johansson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD anette.m.johansson@regionhalland.se

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Nu finns en 20-minuter lång utbildning i strukturerad journalföring i kompetensportalen, riktad till dig som arbetar med dokumentation och journalföring i något eller några av våra vårdsystem.
Utbildningen är på 20 min och finns förinspelad i kompetensportalen, så du kan ta del av den när du vill. Den vänder sig till dig som journalför och tar del av journalinformation i ditt arbete. Vi erbjuden utbildningen även till våra privata vårdgivare.

Intern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Extern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD ingela.l.larsson@regionhalland.se

Rutin Vårdkontakter – registrering

Beskriver de krav som ställs för hur registrering av vårdkontakter ska ske. Om du känner dig osäker och funderar över hur registrering ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD
britt-inger.pettersson@regionhalland.se

Rutin Journaldokumentation

Beskriver de krav som ställs på journal, journalinnehåll, journalförare och hur patientinformation ska hanteras samt länkar till specifika rutiner som berör olika dokumentationsområden. Om du känner dig osäker och funderar över hur dokumentation ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK IT elin.kall@regionhalland.se

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

 

Publicerad: 2023-10-24

Senast ändrad: