Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 5 – 2020

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Senast tagna beslut:

Dödsorsaksintyg – skriva covid19

Socialstyrelsen vill påminna om att det är viktigt att det i dödsorsaksintyget tydligt anges om diagnosen Covid-19 är ställd genom att virus är påvisat eller inte.

Aktuella ICD-10 koder:

U07.1 Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

 

U07.2

 

Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga.

 

Länk till Dödsorsaksintyg Covid19

För mer information kontakta Iréne Eriksson, irene.eriksson@regionhalland.se

 

Skanning – bedömningsinstrument – Uppdaterade rutiner

Enligt lag skall all dokumentation som definieras; patientjournalinformation, sparas i patientens journal. Det gäller också för bedömningsinstrument/testmaterial.  Region Hallands jurist har gjort bedömningen att dessa handlingar ska sparas i patientens journal.

Bedömningsinstrument/testmaterial skannas in i VAS e-Arkiv under dokumenttypen ”0185 Utredning”.

Dokument som sparats i VAS e-Arkiv presenteras inte i NPÖ eller Journalen på 1177.se.

Länk till rutin Journal-preparering, transport och skanning sidan 5.

Länk till rutin Journalutlämnande bedömningsinstrument sidan 2.

För mer information kontakta Göran Lindh, goran.lindh@regionhalland.se

 

Vårdkontakter – registrering – Uppdaterad rutin

Nytt avsnitt ”Riktade hälsosamtal 40-åringar”. Sidan 22.
Nytt avsnitt om ”Utredande undersökningar inom öppenvården”. Sidan 15.
Ny text i avsnitt ”Besök som ej genomförs” med länk till ny rutin. Sidan 21.
Ny text i avsnittet VKUP (kommunikation mellan t ex kommunsköterska och dietist). Sidan 11.

Länk till rutin Vårdkontakter-registrering

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson, britt-inger.pettersson@regionhalland.se och Irene Eriksson,  irene.eriksson@regionhalland.se

 

Dokumentation av förskrivning av läkemedel vid drop-in-mottagning utan att träffa läkare – Uppdaterad  rutin

Befintlig rutin:
Då läkare förskriver läkemedel till patient vid en drop-in-mottagning hos sjuksköterska, utan att träffa läkare, registreras detta som ett läkarbesök, inget sköterskebesök ska registreras. Sköterska kan i dessa fall skriva ”En utan besöksanteckning”.
Om sköterska måste registrera ett besök i dessa fall ska besöket registreras med besöksformen “Medverkan enstaka besök”.

Tillägg i ovan rutin är gjord för dokumentationen:
Då läkare förskriver läkemedel ska det dokumenteras i VAS-journalen och diagnos ska sättas. Om sköterskan gjort en omfattande besöksanteckning kan läkaren i sin journal hänvisa till denna anteckning.

Länk till rutin Vårdkontakter-registrering sidan 34.

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson, britt-inger.pettersson@regionhalland.se

 

Makulering av öppenvårdsbesök som ej blir av – Ny rutin

Information om hur besök kan ändras och korrigeras på ett smidigt och korrekt sätt

Länk till rutin Makulering av öppenvårdsbesök som ej blir av

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson, britt-inger.pettersson@regionhalland.se

 

Suicidrisk, sökord med tabell läggs till i vissa journaltyper för närsjukvården

För kliniker inom närsjukvård, såväl offentliga som privata, läggs sökord Suicidrisk med tabellvärde till i journaltyp Kurator, Läkare, Psykolog och Psykoterapeut. Syftet är ökad patientsäkerhet vid dokumentation för denna riskgrupp. Arbetet görs under maj månad.

För mer information kontakta Dagmar Arvidsson, dagmar.arvidsson@regionhalland.se

 

Dokumentation sömn/sömntäcke för arbetsterapeuter – Förtydligande

Behov av förtydligande av dokumentation kring sömntäcke har framkommit från regionens arbetsterapeuter. Sökord Sömn kommer att läggas till där status vid såväl nybesök som uppföljning dokumenteras. Sökordet läggs till under maj månad.

Sökord Hjälpmedel, vilket redan finns idag, används för dokumentation kring erhållet sömntäcke.

För mer information kontakta Elin Käll, Elin.kall@regionhalland.se

 

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2020-05-08

Senast ändrad: