Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 5 – 2022

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Adventsarrangemang

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Ändrade tabellvärden sökord Våld i nära relation

I samband med uppdaterat rutin Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har justeringar gjorts i strukturen för sökord Våld i nära relationer med tillhörande tabell. ”Vå04 – Anmälan till socialtjänst” är borttaget. Dokumentation av anmälan ska ske på sökord Anmälan enl lag enligt rutin Orosanmälan till socialtjänst barn.

Värde ”Vå09 – Hjälp med kontakt socialtjänst” är nytt och tillagt som värde i tabellen.

Dokumentationsstrukturen i VAS beskrivs i en bilaga till rutinen istället för tidigare VAS-manual. I bilagan beskrivs mer ingående om dokumentationsstrukturen i VAS och varje tabellvärdes betydelse i syfte att ge användaren stöd vid journalföring.

Signering av externa remisser/provsvar

Inkommande externa remisser och remissvar ska alltid registreras i VAS och originalhandlingar skannas därefter till e-arkiv. Genom att signera dessa remisser i VAS är det synonymt med att man tagit del av inskannat dokument i E-arkiv. Pappersdokumentet som skannas in kräver därmed inte fysisk signering av ansvarig Hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Ny journaltyp inom närsjukvården: Neurorehabiliteringsteam

En ny journaltyp har skapats, tänkt att användas av team inom närsjukvården som arbetar med neurorehabilitering. Journaltypen ska användas för att sammanfatta besök där neurorehabiliseringsteamet gjort en gemensam bedömning. Journaltypen heter NRTe – Neurorehabiliteringsteam och införs på de vårdcentraler som har neurorehabiliteringsmottagning.

Besök hos enskild vårdutövare dokumenteras så som tidigare i den yrkesspecifika journaltypen, exempelvis arbetsterapeut eller psykolog.

Ny dokumenttyp i e-arkiv: Överenskommelse/vårdplanering SV

Nu finns det en ny dokumenttyp i e-arkiv som heter Överenskommelse/vårdplanering SV, kod 0187 som kan användas när vården tillsammans med patienten skapar någon form av överenskommelse/kontrakt som patienten skriver under.

Vårdgivarinitierade besök

Hälsoinformatiken har förtydligat en del i definitionen på ”Vårdgivarinitierat besök” som står i avgiftshandboken. Detta för att det ska bli enklare för er i vården att förstå när ett besök kan registreras som ett vårdgivarinitierat besök
I avgiftshandboken finns flera exempel på när ett besök kan vara vårdgivarinitierat och det är sista punkten som vi har förtydligat då det är den som används mest i vården.

Den nya definitionen:

Vårdgivarinitierat besök kan används i de fall när en vårdpersonal under pågående behandling behöver konsultera annan vårdpersonal, dvs annan vårdgivarkategori för att kunna fortsätta och slutföra sin egen behandling.
När vårdpersonal under sin egen pågående behandling hänvisar patient till annan vårdnivå, exempelvis från dsk/ssk till läkare, är detta eget läkarbesök som kan ske annan dag eller samma dag om tid finns. Patient betalar då också patientavgift för läkarbesöket.

Ny avgiftstyp för riktade hemsjukvårdsbesök för närsjukvården

Från den 1 januari 2023 ska Närsjukvården (offentlig och privat) få ersättning för riktade hemsjukvårdsbesök som görs av läkare. För att fånga dessa har beslut nu tagits att ny avgiftstyp för detta läggs upp, H3 riktade hemsjukvårdsbesök.
Information kring registrering kommer att skickas ut till Närsjukvård offentlig och privat.

Riktade hemsjukvårdsbesök är:

  • Inskrivningssamtal för patienter som bor på SäBo (hemsjukvård) och som varit inskrivna i slutenvården men skrivs ut tillbaka till SäBo.
  • Inskrivningssamtal för patienter som har hemsjukvård i hemmet, varit inskrivna i slutenvården och skrivs ut tillbaka till hemmet och hemsjukvården fortsätter
  • Inskrivningssamtal för patienter som ska skrivas in i hemsjukvården och som kommer via slutenvården eller öppenvården till hemsjukvård
  • Vid brytpunktssamtal – samtal som görs när all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård.

Frågor kring ersättning ställs till Anna-Carin Bergsten

Ny besöksorsak: Kognitiv bedömning

Ny besöksorsak ”kognitiv bedömning” finns upplagd i VAS och ska användas av den offentliga och privata närsjukvården då patient kommer för minnesutredning det vill säga misstänkt demenssjukdom eller kognitiv svikt. För de vårdcentraler som jobbar med dessa minnesutredningar kan man nu kontakta IT servicedesk för att få denna nya besöksorsak nedplockad till sin vårdcentral.

Ny rutin Journaldokumentation

Tidigare fanns det en rutin som hette Journal – Allmänt om patientjournalen som nu är omarbetad och uppdaterad i sin helhet och som bytt namn till Journaldokumentation. Rutinen har två delar där den första delen beskriver allmänt kring journalföring. Den andra delen har mer fokus på specifika journaldokumentationsfrågor och processer. Målet har varit att på ett enklare sätt tillgängliggöra samtliga rutiner som berör journaldokumentation. Vissa av rutinerna finns i sin helhet i den nya rutinen medans vissa rutiner nås via länkar.

Rutin Journaldokumentation

Uppdatering av rutin: Vårdkontakter- registrering

Rutinen Vårdkontakter – registrering har uppdaterats enligt nedan.

  • Under stycket Hälsovård skrivet att kontakttyp hälsovård alltid ska användas även om det sker på distans. Detta för att inte Hälsovårdsbesök hanteras i Mobil självincheckning.
  • Under stycket avläsning på distans lagt in ny text kring insulinjustering.
  • Nytt stycke för Vårdkontakt om begäran om utfärdande av intyg.
  • Nytt stycke under ”slutenvård” Patient som under ett slutenvårdstillfälle transporteras till annat sjukhus inom regionen för operation/åtgärd.
  • Nytt stycket om Flera inskrivningar i slutenvården samma dag
  • Nytt stycke ”Forskningsprojekt/studie”

Ny artikel upplagt för “sent ombokat besök”

Sedan tidigare i VAS under försäljning finns artikel för sent avbokat besök. Efter önskemål om ny artikel för sent ombokat besök så finns även denna nu upplagd till alla kliniker. För de kliniker som inte tidigare hade artikel för sent avbokat besök så har även denna nu lagts till. Dessa artiklar i försäljningen ska användas när vården fakturerar patient för ett sent om- eller avbokat besök enligt regelverk.

Tips: Socialstyrelsens öppna utbildningar

Vi påminner om att Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar dokumentation i hälso- och sjukvården som en del av Vision e-hälsa 2025. Syftet är att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. På Socialstyrelsens öppna utbildningar kan du ta del av Socialstyrelsens informationsfilmer som beskriver nyttan med dokumentation i hälso- och sjukvården. Filmerna är inspelade år 2017, men innehåll och budskap är fortfarande aktuellt.

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Publicerad: 2022-12-02

Senast ändrad: