Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt Nr 5 år 2023

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

”Hallandskoder” för cytostatika går i graven vid årsskiftet 2023/2024

Under många år har Region Halland använt sig av specifika koder, s.k. Hallandskoder, för att beskriva olika cytostatikakurer. Dessa koder är kostnadsberäknade och ligger till grund för bland annat fakturering av utomlänsvård.

Från 1 januari 2024 slopas Hallandskoderna och i stället kommer cytostatika att registreras med ATC-koder för de olika preparat som ingår i kuren, vilket också ligger i linje med Socialstyrelsens anvisningar. Registrering görs som tidigare i diagnos- och åtgärdskodningen i DR16 i VAS.

Kontaktperson: Anette Johansson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Betalningsförbindelse regionvård – specialistvårdsremiss

När patienter ska remitteras för vård vid regionsjukhus krävs en betalningsförbindelse i form av en specialistvårdsremiss, remiss RE22 i VAS. En specialistvårdsremiss utfärdas med en bedömning kring betalningsförbindelsens giltighetstid. Giltighetstiden bedöms enskilt för varje fall, men varar som längst 1 år, därefter ska ny bedömning göras.

Under den angivna tiden som betalningsförbindelsen gäller kan patienten remitteras flertalet gånger till samma instans genom att utfärda ordinarie remiss i RE14 i VAS.
När betalningstiden för specialistvårdsremissen gått ut krävs nytt ställningstagande om ny specialistvårdsremiss ska utfärdas med en ny angiven giltighetstid för betalningsförbindelsen. Det är den utfärdande kliniken som ansvarar för att säkerställa giltighetstid och eventuell förnyelse av specialistvårdsremiss.

Då patienter på eget initiativ söker vård enligt fritt vårdsökande inom annan region, krävs ingen specialistvårdsremiss som betalningsförbindelse då kostnaden hanteras regionalt.

Kontaktperson: Anette Johansson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Hälsoinformatik på vårdgivarwebben

Hälsoinformatikens sidor på vårdgivarwebben har uppdaterats med ny information. Vad är Hälsoinformatik? Varför jobbar vi med hälsoinformatik i region halland och vilka är det som gör det? Här hittar du också information om journaldokumentation, varför registrering ska ske på ett visst sätt samt varför det är viktigt att vi diagnos- och åtgärdskodar korrekt.   Ta del av vår information här: Hälsoinformatik – Vårdgivare (regionhalland.se)

Uppdaterad rutin VAS – Återbud och uteblivet besök

Rutin Återbud och uteblivet besök är uppdaterad utifrån att det gjorts en hopslagning av regional rutin VAS-Återbud och uteblivet besök med Hallands sjukhusrutin Uteblivna besök och sena om- och avbokningar Hallands sjukhus. Ny text och rubrik gällande de förändrade regelverket som trädde i kraft 230501.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Suicidprevention

Suicid är idag ett folkhälsoproblem och stora insatser för suicidprevention görs. Hur vården klassificerar och rapporterar till hälsodataregister av genomförda vårdkontakter i mötet med dessa patienter har betydelse för uppföljning och utveckling. Den ständigt pågående forskning som bedrivs på hälsodataregister kan rädda liv och nationellt följs detta med stort intresse. Registrering av klassifikationskoder är därför viktigt för att fånga suicidförsök och för att kunna följa upp det strukturerade arbetet med suicidriskbedömningar som görs i vården. Följande koder ska användas för klassificering av vårdkontakter (DR16 i VAS).

ICD10 – faktorer av betydelse för hälsotillståndet
Z91.5A               Suicidförsök i den egna sjukhistorien
Z91.5B               Avsiktligt självdestruktiv handling utan suicidavsikt i den egna sjukhistorien
Z91.5C               Avsiktligt självdestruktiv handling med oklar suicidavsikt i den egna sjukhistorien

KVÅ – vårdåtgärd
AU118               Strukturerad suicidriskbedömning

Kontaktperson: Anette Johansson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Region Hallands utvecklingspodd – avsnitt Hälsoinformatik

I region Hallands Utvecklingspodd kan ni höra Elin och Ingela som berättar lite om vikten av att jobba med hälsoinformatik i FVIS programmet. Frågor som; Vad är Hälsoinformatik? Varför är det viktigt att jobba med? Vad kommer skillnaden att vara för medarbetarna i sin vardag? och mycket annat smått och gott kommer diskuteras.

Ni hittar länken här: https://poddtoppen.se/podcast/1346185572/region-hallands-utvecklingspodd

Kontaktperson: Elin Käll eller Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Nu finns en 20-minuter lång utbildning i strukturerad journalföring i kompetensportalen. Den vänder sig till dig som i ditt arbete journalför och tar del av journalinformation i något eller några av våra vårdsystem. För dig som är anställd i region Halland, klicka på denna länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Vi erbjuder även utbildningen till våra privata vårdgivare; ta del av utbildningen här: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Vårdkontakter – registrering

Beskriver de krav som ställs för hur registrering av vårdkontakter ska ske. Om du känner dig osäker och funderar över hur registrering ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Journaldokumentation

Beskriver de krav som ställs på journal, journalinnehåll, journalförare och hur patientinformation ska hanteras samt länkar till specifika rutiner som berör olika dokumentationsområden. Om du känner dig osäker och funderar över hur dokumentation ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Om hälsoinformatik-uppdraget

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2023-12-18

Senast ändrad: