Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 6 – 2019

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

För att en enhetlig dokumentation ska göras för återbud och uteblivna besök har ny rutin VAS – Återbud och Uteblivet besök, skapats. Journaltypen Åbub (Återbud/Utebliven) används i de fall det finns behov av att dokumentera ytterligare utöver de noteringar som görs i bokningsunderlaget. För att följa ny rutin krävs att journaltyp Åbub (med sökorden Återbud och Utebliven) samt anteckningstyp Adm och 1177 finns upplagda på kliniken. Lägg ett ärende till Servicedesk om journaltyp och/eller anteckningstyp(er) önskas.

From 2019-12-09 kommer anteckningstyperna Återbud och Utebliven inaktiveras och sökorden Återbud och Utebliven kommer att inaktiveras i övriga journaltyper.

Ta del av rutinen och sprid informationen till er verksamhet.
Kontaktpersoner: elin.kall@regionhalland.se ingela.larsson@regionhalland.se

Då det saknats enhetlig struktur för hur administrativa anteckningar ska göras har ny rutin VAS – Dokumentation administration skapats. Journaltypen Adm blir inaktiv from 2019-12-09 och för att följa ny rutin krävs att rätt anteckningstyper finns aktiva på kliniken. Lägg ett ärende till Servicedesk om anteckningstyp(er) önskas.

Ta del av rutinen och sprid informationen till er verksamhet.  Kontaktpersoner: elin.kall@regionhalland.se mailto:ingela.l.larsson@regionhalland.se

Sökord ”Anmälan enligt lag”. Dokumentation under detta sökord kommer inte att vara synligt för patienten i Journalen på 1177.se. Sökordet används vid journalföring av olika situationer där vi enligt lag är skyldiga att göra olika typer av anmälan. Tex vapeninnehav, orosanmälan till socialtjänst.
Kontaktpersoner: elin.kall@regionhalland.se mailto:ingela.l.larsson@regionhalland.se

I VAS 38.0 finns det spärrar i DR16 på diagnoskoder som inte får användas som huvuddiagnos i öppenvård samt koder som inte får användas som bidiagnos i öppenvård. Det kommer även att finnas spärrar för liknande vad gäller slutenvården. Spärrarna är inlagda enligt Socialstyrelsens regelverk och syftet är att få bättre kvalitet på kodningen.
Kontaktperson: irene.eriksson@regionhalland.se

Ny besöksorsak ”Systemavläsning” har godkänts. Den används då patient t ex står på läkemedel och ska ha kontinuerliga återbesök. Besöksorsaken ska också underlätta att hitta dessa patienter i väntelistan så de blir kallade i rätt tid. Lägg ett ärende till Servicedesk om besöksorsaken önskas.
Kontaktperson: britt-inger.pettersson@regionhalland.se

För att kunna dokumentera på ett effektivt sätt i samband med influensavaccination där besöksorsaken är annan än vaccinationen, kommer journaltyperna AsKo och SskD på alla vårdcentraler få tillagt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp. Till journaltyperna knyts också den standardjournal för Influensavaccination som finns i journaltyp Ssk och Dsk, dock i modifierad version eftersom anteckningen görs även för annan besöksorsak.
Kontaktperson: elin.kall@regionhalland.se

 

Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar

Hälsoinformatikfunktionens arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”

Publicerad: 2019-11-20

Senast ändrad: