Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 6 – 2020

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.
Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

 

Rutin Kodning och registrering i samband med Covid-19

Denna rutin finns tillgänglig och innehåller information om att skapa enhetlig registrering av diagnos- och KVÅ-koder vid vårdkontakter avseende covid-19.
Kodning och registrering i samband med covid-19

För mer information kontakta Iréne Eriksson.

 

Förlängning av sjukintyg

Sjukintyg
Om patient blir sjukskriven vid en vårdkontakt med läkare tas ingen extra avgift ut för intyget – det ingår i patientavgiften för besöket.

Förlängt sjukintyg
Förlängning av sjukintyg görs vid en planerad vårdkontakt med läkare och ingår i patientavgiften på 200/300 kr. Vårdkontakten med läkare sker antingen genom ett fysiskt besök eller som en distanskontakt.

Förlängning av sjukintyg som inte görs i samband med vårdkontakt med läkare kostar 100 kr, dvs att förlängning av sjukintyg grundar sig på annan professions bedömning. Dessa registreras som telefonkontakt och inte som distanskontakt.

Kostnaden räknas in i högkostnadsskyddet.

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson.

 

Dokumentation – administration – Påminnelse

Rutinen som rör administration är uppdaterad med förtydligande avsnitt om att medicinska sekreterare i undantagsfall kan tillåtas att journalföra och ansvara för vissa journalanteckningar, signerat i eget namn. För att detta ska vara möjligt krävs beslut av verksamhetschef. Beslutet ska framgå i för verksamhet (Vårdenhet/klinik) fastställd rutin som tydliggör vilka typer av anteckningar som avses. Under oktober månad 2020 kommer journaltypen tas bort och för att få behålla eller kunna begära journaltypen Adm krävs lokal rutin enligt ovan.
VAS – dokumentation administration

För mer information kontakta Elin Käll eller Ingela Larsson.

 

Tillägg av sökord för regionens arbetsterapeuter

Under juni månad kommer sökordet Rådgivande samtal att läggas till i journaltyp för arbetsterapeuter i VAS, för dokumentation av samtal som rör arbetsterapeutiska råd till patient. Tillägget görs såväl för offentliga som privata kliniker.

Det har också framkommit önskemål om sökord Stresshantering och Vardagsrevidering vilka utreds vidare. Uppdaterad information om beslut kommer i nyhet längre fram.

För mer information kontakta Elin Käll  eller Dagmar Arvidsson.

 

Dokumentation sömn/tyngdtäcken för arbetsterapeuter – rättelse från HI-nytt nr 5

Rättelse: benämning tyngdtäcke är korrekt och inte sömntäcke, som vi i HI-nytt nr 5 använde som begrepp.

Nyheten kring tyngdtäcke gällde följande:

Behov av förtydligande av dokumentation kring tyngdtäcke har framkommit från regionens arbetsterapeuter. Sökord Sömn kommer att läggas till där status vid såväl nybesök som uppföljning dokumenteras. Sökordet läggs till under maj månad.

Sökord Hjälpmedel, vilket redan finns idag, används för dokumentation kring erhållet tyngdtäcke.

För mer information kontakta Elin Käll.

 

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2020-06-02

Senast ändrad: