Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 7 – 2020

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik verkar för att gemensamma termer, begrepp och definitioner ska användas i vården.

Natur vid havet i Halland

Dokumentation ultraljudsundersökningar

Ärende har inkommit till Hälsoinformatiken från intensivvården om ett behov av att tydliggöra och skapa en enhetlig dokumentation gällande fokuserat ultraljud för hjärta och lungor. Parallellt har uppmärksammats att även akutsjukvården har behov av en samlad dokumentation gällande ultraljud som görs på akutmottagningarna.

Hälsoinformatiken har därför beslutat att som ett första steg tillmötesgå intensivvårdens och akutsjukvårdens behov genom att lägga till sökordet Ultraljud i journaltyp Läkare (Läk) för alla kliniker inom Hallands sjukhus.

I nästa steg överväger hälsoinformatiken att sökordet ultraljud ska användas brett i hela regionen vid dokumentation av utförda ultraljudsundersökningar, oavsett vilka organ ultraljudet utförs på.

Observera att dokumentation av UCG ska som tidigare fortsatt ske i journaltyp Klinisk fysiologi (Klfy), dock kan sökordet UKG komma att ersättas av sökordet Ultraljud i nästa steg av detta arbete.

 

Förändring steg ett:

Dokumentation av fokuserat ultraljud av hjärta och lungor som sker på IVA:

Utöver sökordet Ultraljud har det tagits fram två standardjournaler, avsedda att användas för fokuserade hjärtultraljud samt fokuserade lungultraljud som genomförs på IVA. Avsikten är att med en gemensam nomenklatur journalföra det man som intensivvårdsläkare kan tänkas bedöma inom ramen för ”critical care-ultraljud”.

Standardjournalerna som kommer att finnas tillgängliga under juli månad benämns:

  • Ulhj – Fokuserat hjärtultraljud IVA
  • Ullu – Fokuserat lungultraljud IVA

Ny anteckningstyp ”Ivul – Iva ultraljud” kommer att skapas och är avsedd för ovan ändamål.

 

Dokumentation av ultraljud som sker i det akuta skedet på akutmottagning:

Under sökord Ultraljud dokumenteras de ultraljudsundersökningar och behandlingar som görs med hjälp av ultraljud, vilket ger spårbarhet och tydlighet. Akutsjukvården kommer att fortsätta följa SWESEM:s anvisningar för ultraljudsundersökning angående undersökning och dokumentation som används sedan tidigare. Ultraljudsbilder sparas i Syngo Dynamics som tidigare.

För mer information kontakta Elin Käll eller Ingela Larsson.

 

Fler nya sökord till regionens arbetsterapeuter

Behov av sökord för dokumentation av stresshantering och vardagsrevidering har framförts från närsjukvårdens arbetsterapeuter. Behoven har visat sig finnas för arbetsterapeuter även i andra förvaltningar.

Sökordet “Stresshantering” ska användas för dokumentation kring hur patienten genom enkla och samordnade handlingar kan bemästra press och stress. Sökordet “Kravhantering trän” ska användas för dokumentation som rör patientens revidering i vardagen i syfte att uppnå högre grad av aktivitetsbalans.

Arbetsterapeuter som inte haft sökorden “Stresshantering” och “Kravhantering trän” idag, har fått sökorden tillagda.

För mer information kontakta Elin Käll eller Dagmar Arvidsson.

 

Rutin VAS – dokumentation administration

Rutinen är reviderad eftersom det funnits utrymme för feltolkning av rutinen. Läs igenom rutinen återigen för att er enhet ska ha kännedom om när vilken anteckningstyp ska används vid dokumenttaion av en administrativ åtgärd. Observera att rutinen handlar om just administrativa åtgärder.

Telefonanteckning är tillagd som möjlig anteckningstyp.

I höst kommer journaltyp Adm att generellt försvinna. För att kunna erhålla den på enheten ska lokal rutin tas fram, se kapitel Undantag i rutinen.

Rutinen hittar du här.

För mer information kontakta Elin Käll eller Ingela Larsson.

 

Rutin VAS – Återbud och uteblivet besök

Rutinen är reviderad med tillägg av fler möjliga anteckningstyper beroende på kontaktssätt.

Rutinen har också kompletterats med särskilda direktiv för PSH. På så vis behöver inte PSH ha en egen lokal rutin för detta ändamål.

Rutinen hittar du här.

 

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2020-07-06

Senast ändrad: