Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 9 – 2020

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Journaldokumentation studerande – Ny rutin

Ny rutin är framtagen, som tydliggör vilka möjligheter studerande har att dokumentera i journal. Eftersom studenter inte är anställda av Region Halland har de inte i lagens mening rätt att dokumentera i eget namn, utan handledaren ska alltid stå som ansvarig där det är möjligt. Alla studerande ska dock ha ett personligt inlogg i journalen, för att spårbarhet ska finnas över vilka uppgifter de haft tillgång till.

Rutin: Journaldokumentation studerande

För mer information, kontakta Ingela Larsson

Kan man ändra medicinskt måldatum? 

Generellt ska medicinskt måldatum inte ändras. Undantag är om patientens tillstånd har förändrats som gör att återbesöket inte går att genomföra. Ändras det medicinska måldatumet av detta skäl ska det noteras i anmärkningsfältet.
När ett bokat besök läggs Åter väntelista p g a rädsla för Covid-19-pandemin kan kod för åtgärd: Coro – Oro corona användas i väntelistan. Det är inte obligatoriskt att ange koden utan kan ses som hjälp vid sortering i utsökning av poster som ligger i väntelistan.
Saknas koden på kliniken läggs ett ärende till Servicedesk.

För mer information, kontakta Carina Werner.

Journaltyp Administration – fortsatt användning möjlig förutsatt att det finns lokal rutin

Som vi tidigare informerat om vid ett par tillfällen i våra nyhetsbrev från hälsoinformatikgruppen, kommer användning av journaltyp Adm att förändras i höst. En in-aktivering kommer ske och re-aktivering sker enbart på de kliniker som upprättat en lokal rutin utifrån vad som finns beskrivet i den regionala rutinen VAS – dokumentation administration. Utifrån den information vi tidigare gått ut med gäller oktober månad för in-aktivering och detta sker måndag 26 oktober.

Det finns fortfarande kliniker med frekvent användning av journaltypen men där upprättad lokal rutin inte kommit oss tillkänna. Den lokala rutinen behöver bifogas i ett ärende i servicedesk. När lokal rutin inkommer noterar vi detta så att en re-aktivering sker av journaltypen.

För mer information, kontakta Elin Käll.

Sökord “Blodtryck” och “Puls” tillbaka i Hallands sjukhus journaltyper

Det har inkommit önskemål om att få använda sökorden ”Blodtryck” respektive ”Puls” när det skrivs en journalanteckning. Efter samråd med chefläkargruppen beslutas att åter aktivera dessa sökord vilket Hallands Sjukhus har godkänt. Sökorden finns sedan tidigare i de andra förvaltningarnas journaler.

Det gäller sökorden ”Blodtryck” respektive ”Puls”.

Arbetet kommer att genomföras under de närmaste veckorna. Beräknas klart månadsskiftet oktober/november.

Rutin  Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva gäller fortsatt.

För mer information kontakt Ingela Larsson, Elin Käll eller Staffan Lückander.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2020-10-15

Senast ändrad: