Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 9 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik. 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Snölandskap

Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient

En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke medicinska skäl och att vårdansvaret fortfarande kvarstår på den avlämnande avdelningen/kliniken. Exempel är då en utskrivningsklar patient på en medicinavdelning flyttas till ortopedavdelning för fortsatt vård inför utskrivning. Den nya anteckningstypen bidrar med ett signalvärde att utlokalisering skett och ett förtydligat åskådliggörande av vårdflödet i VAS JO2.

Anteckningstypen läggs initialt till på medicinklinikerna på Hallands sjukhus Halmstad och Varberg och är klar att användas från 2021-11-29.

Kontaktperson:Staffan Lückander

 

Sökord Suicidrisk får uppdaterade tabellvärden

I arbetet med att revidera psykiatrins vårdprogram för suicidprevention finns behov av att införa ytterligare en nivå för suicidriskbedömning. Därav uppdateras den nuvarande tabellen under sökord Suicidrisk i VAS till följande tabellvärden:

01. Låg risk

02. Medelhög risk

03. Hög risk

04. Svårbedömd

De nya tabellvärdena ska vara klara att tas i bruk 1 januari 2022. Ändringen genomförs för samtliga förvaltningar som använder sökordet idag inom Region Halland.

Kontaktperson: Elin Käll

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2021-11-30

Senast ändrad: