Direkt till innehållet

Indragning av ranitidin i oral beredning

Vid undersökning av läkemedel innehållande ranitidin från flera tillverkare har man hittat
små mängder N-nitrosodimetylamin (NDMA), vilket klassas som ett sannolikt cancerframkallande ämne.
Som en tillfällig försiktighetsåtgärd dras samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin in från apotek och detaljhandel under utredningen. Injektionslösningen av ranitidin kommer dock att finnas kvar under utredningen eftersom den är indicerad för vissa svårt sjuka patientgrupper inom slutenvården, där godkänt alternativ saknas.

Risk för patienten

Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Efter långtidsbehandling kan det finnas en liten ökad risk för cancer.

Pågående behandling

Behandling med ranitidin bör inte avslutas abrupt eftersom det innebär risker för att symptomen återkommer och att den underliggande sjukdomen kan försämras. Det är därför viktigt att patienter som förskrivits något av de återkallade läkemedlen med ranitidin fortsätter med sin medicinering tills de i samråd med läkare kan byta till lämpligt alternativ.
För personer som tar receptfritt ranitidin är det inte akut att avbryta användning, men längre tids fortsatt behandling rekommenderas inte. För att undvika återkomst av symptom bör kontakt med apotek tas för råd om alternativ receptfri behandling.

Behandlingsalternativ

Protonpumpshämmare eller famotidin (Pepcid) som liksom ranitidin är en Histamin-2-receptorantagonist.

Mer information och frågor

Frågor om indragningen av läkemedel som innehåller ranitidin hänvisas till Läkemedelsverkets registratur: registrator@lakemedelsverket.se eller till Läkemedelsverkets växel på telefonnummer: 018-17 46 00.

Publicerad: 2019-09-27

Senast ändrad: