Direkt till innehållet

Ny biobankslag – detta behöver ni göra och veta

Från den 1 juli gäller en ny biobankslag (2023:38). Lagen påverkar all verksamhet som ordinerar eller tar prov i vården. Enligt den nya biobankslagen får prov som tas i vården sparas i en biobank om patienten/provgivaren samtyckt till vården och fått information enligt kraven i lagen. Varje verksamhet som beställer eller tar prov som ska bevaras i biobank måste kunna visa på att provgivaren har fått information enligt kraven i biobankslagen. 

Om en provgivare samtycker till vård enligt patientlagen (2014:821) eller tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i biobankslagen (2023:38), krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov för vård i en biobank.

Exempel: En patient har samtyckt till vård vid ett besök vid en vårdcentral. Patienten har då indirekt givit sitt samtycke till att också spara prov i en biobank. Dock behöver patienten fått information om detta innan besöket.

När ska informationen ges till provgivare?

Provgivare bör få information innan eller i samband med att provtagning sker.

Informationen kan ges skriftligen, exempelvis inför provtagning genom en text i kallelsen. Det går också att informera provgivare via 1177.se eller genom affischer i väntrum och vid mottagningar där prov tas.

Det finns dock inget lagligt hinder mot att i efterhand komplettera med information om detta skulle behövas.

Skapa rutin hos verksamheten

Varje verksamhet som beställer eller tar prov som ska bevaras i biobank måste kunna visa på att provgivaren har fått information enligt kraven i biobankslagen. Det är viktigt med dokumenterade rutiner för hur information ges och att det nationella informationsmaterial som finns framtaget används.

Informationsmaterial och stöd

Kallelsetexter

Om de prover som tas på patienter i din verksamhet sparas i en biobank ska patienten informeras om det i kallelsen. En standardformulering finns framtagen av regionens kallelsegrupp där det sitter en representant från varje förvaltning. Representanten från din förvaltning kommer att ta upp frågan med er digitala samordnare och tillsammans med verksamhetschef avgöra i vilka kallelser texten är relevant att ta med. Privata vårdgivare lägger ärende i Servicedesk.

Affischer till väntrum

Digital utbildning för vårdpersonal

Nu finns en kort utbildning för vårdpersonal om den nya biobankslagen och det ökade informationskravet i Kompetensportalen.

 

Ökat informationskrav

Om ett prov ska bevaras i en biobank ska den berörda provgivaren få information om att deras prov kan komma att samlas in och bevaras i en biobank och i så fall varför.

Provgivare måste enligt biobankslagen få information om:

  • Avsikten med att samla in och bevara prov
  • Provsamlingens ändamål och vad prov får användas till
  • Vilka ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen
  • Rätten att begränsa vad ett bevarat prov får användas till eller besluta att provet ska förstöras

Så kan provgivare begränsa användningen av ett prov

Provgivare har rätt att när som helst begära att prov inte ska bevaras i en biobank eller begränsa vad prov som finns bevarade får användas till. Provgivare kan göra detta antingen vid provtagningstillfället eller vid ett senare tillfälle.

För att ändra eller begränsa vad prov får användas till (eller för att förstöra prov) kan blanketten E1. Ändring av samtycke fyllas i och skickas till den region där provet togs. Detta går också att göra digitalt via en kommande e-tjänst på 1177.se – ”Samtycke prov i biobank”. E-tjänsten lanseras hösten 2023.

Om prov togs hos en privat vårdgivare kontaktar provgivaren istället den vårdgivaren för att få information om hur man ska ändra eller begränsa användningen av prov.

 

Biobankssamordnaren kan hjälpa dig

Om du får frågor kring information och samtycke kan du alltid vända dig till till biobankssamordnaren i som kan berätta mer. Biobanksamordnare i Region Halland är Eleonora Bruhn.

Publicerad: 2023-09-29

Senast ändrad: