Direkt till innehållet

Resultat från Region Hallands första mätning av hållbart säkerhetsengagemang (HSE)

Vårdnära medarbetare har i anslutning till medarbetarenkäten fått svara på frågor kopplade till hur patientsäkerhetsarbetet upplevs på arbetsplatsen.

Frågorna handlar bland annat om hur man arbetar med risker och fel, men också om hur man tar vara på och utvecklar det som fungerar bra. Eftersom det är första mätningen finns inga tidigare resultat att jämföra med. Årets mätning blir alltså en baslinjemätning som kan användas för att se förändringar vid kommande mätningar.

Vid jämförelse mellan Region Hallands olika förvaltningar ses inga stora skillnader mellan olika delar av organisationen. Resultatet ligger i nivå med övriga medarbetarenkätens resultat. Det har också gjorts sammanställningar av resultaten på varje förvaltning och verksamhet (klinik eller motsvarande). Dessa resultat finns tillgängliga för chefen och kan användas för fortsatt utveckling av den egna verksamheten.

HSE jämförelse_mellan_region_och_förvaltningar 2023

Publicerad: 2023-11-29

Senast ändrad: