Direkt till innehållet

Vaxneuvance (PCV15) förfylld spruta kan gå sönder

Läkemedelsföretaget MSD meddelar att det finns en risk att Vaxneuvance förfylld spruta kan gå sönder.

Vaxneuvance är ett vaccin mot pnemokockinfektioner som sedan 1 september är upphandlat att användas inom barnvaccinationsprogrammet.

I samråd med Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerar MSD om följande:

  • Skärsår eller nålstickssår som orsakats av att sprutan gått sönder vid flänsen och/eller vid sprutans nav har rapporterats för Vaxneuvance injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.
  • Utredning visar att orsaken är relaterad till problem med en komponent.
  • Korrigerande och preventiva åtgärder för att hantera defekten har implementerats, men de förfyllda sprutor av Vaxneuvance som i nuläget finns tillgängliga på marknaden kan potentiellt ha defekten. Hittills har inga avvikelser inrapporterats i Sverige.

Hantering i sjukvården före och under administrering

  • För att minska potentiell risk för skada på patient eller hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas att glaset i sprutan inspekteras noggrant innan användning, både när sprutan ligger i förpackningen samt efter uttag från förpackningen.
  • Om skada på sprutan observeras eller misstänks, kassera sprutan. Försök inte administrera dosen!
  • Fullfölj administrering av dosen om inga skador kan observeras eller misstänks. Undvik dock att att utsätta sprutan för onödigt stor kraft (inklusive på sprutans nav) vid borttagande av spetsskyddet, då nålen sätts fast på sprutan, efter administrering (t.ex. vid aktivering av nålsäkerhetsmekanismen) samt vid kassering.

För mer information

Publicerad: 2023-09-22

Senast ändrad: