Direkt till innehållet

Tandvård

Information tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd - för invånare

Tandvårdsstöd - för vårdpersonal

Vårdgaranti för tandvård och oralkirurgi

Asyltandvård som inte kan anstå - vägledning

SOS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

SOS Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder

Tandvårdstaxa

Allmäntandvårdstaxa 2020

Specialisttandvårdstaxa 2020

Allmäntandvårdstaxa 2019

Specialisttandvårdstaxa 2019

Barn- och ungdomsriktlinjer

Adresskyddade barn

Ansvarsförbindelse

Anmälan - Övertagandeblankett Region Hallands barnpatient

Barn som misstänks fara illa

Uppdragsbeskrivning barn och unga vuxna

Uppdragsbeskrivning Folktandvården Halland

Uppdragsbeskrivning Specialisttandvården Halland

Vårdrapport tandvård för barn och unga

Vägledning barn och unga vuxna som önskar vård i annan region 2020

Råd och anvisningar

Särskilda tandvårdsstödet

Definition munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Förhandsbedömning

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Nödvändig tandvård och hemtandvård

Oralkirurgiska åtgärder

S1 Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning

S2 Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet

S3 Tandvårdsbehandling av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall

S4 Patienter som skall genomgå kirurgiska ingrepp där fullständig infektionsrisk är ett medicinskt krav och där orala infektioner måste åtgärdas före ingreppet

S5 Patienter som på grund av sjukdom ... erhållit munslemhinneförändringar

S6 Patienter som genomgår utredning där misstanke om odontologiskt samband med patientens grundsjukdom föreligger

S7 Patienter som genomgår strålbehandling mot öron- näs- mun- och halsregion

S8 Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen - orofaciala smärtsyndrom

S9 Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné (ofrivilligt andningsuppehåll i sömnen)

S10 Behandling vid extrem tandvårdsrädsla

S11 Utbyte av tandfyllningar p.g.a avvikande reaktion mot dentala material

S12 Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering

S15 Bettrehabilitering på grund av frätskador på tänderna

Ansökan - Intyg om nödvändig tandvård

Samverkansavtal

Samverkansavtal Halland och VGR 2020

Rutin uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Priser vid utomlänstandvård LKG 2020

Priser vid utomlänstandvård THS 2020

TEARS

Manual för att ladda ner ett HCC till ett SITHS-kort

Senast ändrad: