Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 3 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Oannonserade provtagningar som tas i samband med andra besök

En oannonserad provtagning får inte planeras in och göras i ett redan annat bokat planerat besök. En oannonserad provtagning ska alltid vara just oannonserad och göras vid egna tillfällen. En person ska inte kunna få misstankar om att en eventuell provtagning kan komma att göras vid ett planerat bokat besök.
Oannonserad provtagning

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson.

Nytt sökord för statusbeskrivning av könsorgan

I journalsystemet VAS används sedan länge ett antal olika sökord för statusbeskrivning av könsorgan. Sökorden har skiljt sig åt mellan olika kliniker och olika journaltyper. Nu kommer dessa sökord att ersättas med det mer övergripande sökordet: Könsorgan. Ett gemensamt sökord för könsorganens status har fördelen att det täcker in både kvinnliga och manliga könsorgan och är dessutom könsneutralt, vilket kan vara värt att beakta för personer med icke binär könsidentitet.
Sökorden som kommer att försvinna är: Kvinnliga könsorgan, Kvinnliga yttre könsorgan samt Manliga könsorgan. Dessa ersätts med sökordet: Könsorgan.
Sökordet Gynekologiskt status berörs inte av ändringarna men kompletteras med sökord Könsorgan på de kliniker där sökordet saknas.
Ändringarna av sökorden kommer att ske under april månad 2021.

För mer information, kontakta Elin Käll eller Staffan Lückander.

Ny roll NPÖ

Vissa verksamheter har behov av att medicinska sekreterare får tillgång till NPÖ. Det finns nu framtaget en särskild roll i VAS som enbart ger tillgång till NPÖ. För att ta del av information i NPÖ krävs att patienten har gett sitt samtycke, att vårdrelation finns med patienten, att inloggning i VAS sker med SITHS-kort samt att medarbetaren har ett aktivt medarbetaruppdrag i HSA/Hallandskatalogen.
Vid behov av den nya rollen lägger ansvarig chef beställning via Virgam. För privata vårdgivare beställs den nya rollen via blankett Behörigheter – VAS, fyll i önskad roll i rutan för övrig information.

För mer information kontakta Ingela Larsson.

Dokumentation, automatgenererad anteckning, som utföres av robot Ernst

För de situationer där robot Ernst behöver automatgenerera en journalanteckning kommer vi skapa en ny journaltyp “Auto” – “Automatgenererad anteckning” som enkom är ämnad för Ernst. Ingen journaldokumentation ska ske av “verklig användare” på den här journaltypen. Journaltypen innehåller endast ett sökord, “Automatgenererad ant”.

För mer information kontakta Elin Käll.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.
Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.
Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2021-03-24

Senast ändrad: