Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 7 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Röda höstlöv

Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021

Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle skett 30 september, men flyttas fram till den 1 november 2021. Anledningen är ytterligare förankring och fördjupad dialog med några av regionens vårdverksamheter.

Efter 1 november kan sökorden ej längre användas för dokumentation. Äldre information dokumenterad på sökorden är dock fortsatt synliga och sökbara.

Syftet med att sökorden inaktiveras är att undvika felregistrering, dubbeldokumentation och återupprepning av laboratoriemedicinska provresultat som redan finns registrerade i LA7 och LA8 i VAS.

I ett vidare perspektiv är åtgärden en del av det strategiska hälsoinformatikarbetet som görs, för att i så hög grad som möjligt forma en gemensam journalföringsstruktur inom regionen, ett arbete som krävs inför det kommande införandet av vårdinformationssystemet VISUS.

Vidare påminner vi om att reflekterande kommentarer kring provsvar främst bör dokumenteras i sitt sammanhang under Aktuellt, Bedömning, Planering eller annat lämpligt sökord. Undantagsvis kan behov finnas att kommentera utvalda provsvar på ett specifikt sökord, vilket presenteras nedan.

 

Nytt sökord tillkommer: Specifika provsvar

Med anledning av att ovanstående sökord inaktiveras gör Hälsoinformatikgruppen bedömningen att ett nytt sökord behövs för att kunna sammanfatta och kommentera utvalda specifika provresultat, exempelvis sådana som ska följas under längre tid och därmed förbättra sökbarheten.

För sådana ändamål skapas sökordet Specifika provsvar (kod: ProvSp). Tillägg av detta sökord sker i dialog med regionens Hälsoinformatikgrupp. I första skedet läggs sökordet till på Barn- och ungdomskliniken HS i journaltyp Läkare (Läk).

Hälsoinformatikgruppen vill dock betona att provöversikten i VAS LA7 och LA8 samt inskannade provresultat i E-arkivet alltid måste utgöra källan för den data som ligger till grund för klinisk bedömning. Det som skrivs under det nya sökordet: Specifika provsvar ska inte ersätta prov- och testresultat i original. Vidare rekommenderas att kommentarer och reflektioner kring provresultat i huvudsak sker utifrån de riktlinjer som lämnats i Hälsoinformatiknytt nr 4 2021 om de inte faller under kriterierna som beskrivits ovan.

Kontaktperson, Hälsoinformatikgruppen: Staffan Lückander

 

Felaktiga tomrader i anteckningar tas bort och anteckning automatsigneras

För kännedom. Ett tidigare fel i VAS som skapat felaktiga tomrader i en följd i en anteckning, är rättat för framtida anteckningar i samband med driftsättningen av VAS 46.0 i september.

För anteckningar med många felaktiga tomrader bakåt i tiden kommer tomraderna automatiseras bort under hösten, vilket innebär att aktuell anteckning där de felaktiga tomraderna tas bort kommer att automatsigneras.

Syftet med att automatisera bort de felaktiga tomraderna är att öka möjligheten att läsa hel anteckning. Tomraderna kan riskera att användare upplever att anteckningen tar slut, trots att det kommer efterföljande text efter tomraderna.

Kontaktperson, Hälsoinformatikgruppen: Elin Käll

 

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2021-09-28

Senast ändrad: