Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2018

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Nya anteckningstyper som ska användas kopplat till planer i VAS

Som en fortsättning av framtagandet av enhetliga planer i VAS (VAS – Standardiserad vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplan) har tre nya anteckningstyper tagits fram som ska användas kopplat till dessa planer:


• ”Underlag” ersätter anteckningstyperna Habiliteringsplansunderlag (Haun) och Rehabiliteringsplansunderlag (Reun).
• ”Plan” ersätter anteckningstyperna Habiliteringsplan (Hapl) och Rehabplan (Repl).
• ”Uppföljning” ersätter anteckningstyperna Habiliteringsplansuppföljning (Haup) och Rehabiliteringsplansuppföljning (Reup)

Inaktivering av de gamla och aktivering av de nya anteckningstyperna kommer att ske vid årsskiftet. Använder man inte någon av de utgående anteckningstyperna idag knutet till vårdplan är vår rekommendation att de kommande nya så görs när någon av journaltyperna för vårdplan används.

Vill du veta mer kontakta Elin Käll

Underlag ärende Hälsoinformatik uppdaterad

Arbetsgången vid ärenden som rör tillägg av befintliga sökord förändras.
När sökord som idag finns i centralt register önskas för tillägg ska behovet först förankras i den egna förvaltningen. Om det finns processliknande verksamheter utanför egen förvaltning bör behovet även förankras där. Dokumentationen blir mer enhetlig och möjligheten att söka ut information ökar.

Lägg ett ärende till Servicedesk med sökord som önskas.
Ansökan ärende till Hälsoinformatiken. Om ifylld ansökan inte bifogas i ärendet, kommer ansökningsblankett i retur. Då ni fyllt i blanketten sänd tillbaka i samma ärende.

Vid behov vidarebefordras ansökan till respektive förvaltningsrepresentant i referensgrupp Journal/Hälsoinformatikgrupp.
Vill du veta mer kontakta Elin Käll

Anteckningstyp Distansvård inaktiveras

Region Halland hade under år 2016 avtal med ”Min Doktor”. Detta avtal gäller inte längre och därför ska inte anteckningstypen ”Distansvård” användas
Vid ”besök” som är Distanskontakt via videolänk/skrift eller telefon på egen mottagning och ersätter fysiskt besök ska detta dokumenteras under anteckningstyp som hade använts om patienten varit fysiskt på mottagningen, ex. mottagningsanteckning. Mer fakta om ”Distanskontakt” finns i rutin Vårdkontaktregistrering

Vill du veta mer kontakta Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson

Vårdkontakter registrering, uppdaterad rutin

Rutin Vårdkontakt registrering har ändrats gällande

• NCS dagvårdslista
• In- och utskrivningsrätt.
Med anledning av en nyligen genomförd genomgång och revidering av In-och utskrivningskoder i VAS har dessa koder kommer ett antal av dessa koder att tas bort i månadsskiftet november/december.
• Dagmedicin
• Akut eller planerad inskrivning.
• Slutenvård

Vårdkontaktregistrering

Vill du veta mer kontakta Britt-Inger Pettersson  eller Irene Eriksson

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Publicerad: 2018-11-22

Senast ändrad: