Direkt till innehållet

Ny metod för Pneumocystis jirovecii

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-15

Pneumocystis jirovecii är en svamp som kan orsaka svår pneumoni främst hos immunnedsatta individer. Det kan vara svårt att särskilja kolonisation från infektion då det finns asymptomatiskt bärarskap av svampen och då tecknen på Pneumocystis pneumoni inte alltid är tydliga. 

Nu inför vi därför en ny metod för påvisning av Pneumocystis jirovecii med PCR-teknik. 

Då olika luftvägsprov är olika representativa för att påvisa en nedre luftvägsinfektion rekommenderas i första hand en BAL (bronkoalveolärt lavage) som bästa provmaterial. I fallande ordning därefter sputum, trakealsekret och NPH (nasofaryngealt prov). 

Observera att den nya metoden endast medger en semikvanitativ bedömning för provmaterialet BAL. För övriga material gäller att vi fortsättningsvis endast svarar kvalitativt med positivt/negativt. Provtagningen i övrigt är oförändrad jämfört med föregående metod. 

För att beställa den nya analysen kommer det finnas två nya provkoder: 

– PNEBAL för provmaterialet BAL 

– PNEOVR för provmaterialen trakealsekret, sputum och NPH. 

Analysen kan beställas fr.o.m. 2023-05-15. Se mer information i analysförteckningen. 

 

Publicerad: 2023-05-15

Senast ändrad: