Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Pneumocystis jirovecii PCR ()

VAS Provkod:
PNEBAL (BAL) eller PNEOVR (övrigt provmaterial)
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:
Då olika luftvägsprov är olika representativa för att påvisa en nedre luftvägsinfektion rekommenderas i första hand en BAL (bronkoalveolärt lavage) som bästa provmaterial. I fallande ordning därefter sputum, trakealsekret och NPH (nasofaryngealt prov).

BAL (Bronkoalveolärt lavage):
 Sterilt plaströr gul kork
Bronksegmentet sköljs med ca 50 ml x 4 fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. En mindre mängd av vätskan överförs till ett tomt sterilt plaströr.

Trakealsekret:
 Sterilt plaströr gul kork
Vid provtagning från nedre luftvägar, sekret aspireras via t ex trakealkanyl och överförs till tomt sterilt plaströr.

Inducerat Sputum:
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.
Ett alternativ till BAL är så kallat inducerat sputum, som erhålls efter 10-20 min inandning av några mL nebuliserad hyperton (3 %) koksalt-lösning. Patienten bör undvika fast föda före provtagning. Patienten bör borsta tänderna (utan tandkräm), tunga och munhålans slemhinnor samt gurgla och snyta sig innan provtagningen.

Sputum:
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.
Med sputum menas upphostning från de nedre luftvägarna. Provet ska helst tas på morgonen. Före provtagning sköljs munnen med vatten. Vid svårighet att få tillräcklig provmängd bör sjukgymnast assistera. Det är viktigt att provet är representativt för de nedre luftvägarna och inte bara består av saliv.

Nasofarynxaspirat:
Sugset, koksaltlösning (PBS)
Före provtagning: torka bort ev. snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben så att du vet hur långt katetern ska föras in. Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.

Provet ska skickas så snabbt som möjligt. Provet förvaras i kylskåpet (4°C) tills transporten, även över helgen.
Indikation:
Vid misstanke om Pneumocystis jirovecii hos immunsupprimerade patienter, särskilt med AIDS och vid organtransplantation.
Metod:
Påvisande av Pneumocystis jirovecii DNA med PCR-teknik. För provmaterialet BAL ger metoden en semikvanitativ bedömning. För övriga provmaterial ger metoden en kvalitativ bedömning (positivt/negativt).
Svarstolkning:
Vi kommer inte att utföra Immunmorfologisk metod med monoklonal antikropp. Om detta önskas vänligen skriv det i anamnesraden varefter vi vidarebefordrar provet till annat lab. Observera att immunmorfologi endast utförs på mycket representativt material (BAL, sputum) och kan då användas som en grov kvantifiering av patogenbördan i provet.
Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 2 arbetsdagar
Pris:
Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2023-09-15 08:48