Direkt till innehållet

Socialstyrelsens nya webbsida om barn som anhöriga

Socialstyrelsen har under våren genomfört informationskampanjen ”Ser du mig?” med syfte att uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonal på barn som anhöriga.

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar eller någon annan vuxen i barnets närhet har en allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk, om det förekommer våld i nära relation eller om en förälder plötsligt avlider.

Idag lever ca 72 700 barn (0-17 år) i Halland varav cirka 22 000 barn (30%) uppskattas vara barn som anhöriga.

Barn som anhöriga – Stiftelsen Allmänna Barnhuset (allmannabarnhuset.se),
Nationellt kompetenscentrum anhöriga | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

När vården möter vuxna som patienter har hälso- och sjukvården ett ansvar att uppmärksamma om patienten bor tillsammans med ett barn som är minderårigt Genom att ställa frågor om föräldraskapet och hur barnen har det bidrar du till att synliggörs barnen och deras behov.

Socialstyrelsen har skapat en webbsida med mer information, dialogstöd och stödmaterial att använda för dig som vårdpersonal i mötet med barn som anhöriga: www.socialstyrelsen.se/serdumig

 

Se även Region Halland regionala rutin kring Regional rutin kring barn som anhöriga: https://vardgivare.regionhalland.se/app/plugins/region-halland-api-styrda-dokument/download/get_dokument.php?documentGUID=RH-11638

 

 

Publicerad: 2024-06-13

Senast ändrad: