Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt 2, 2024

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Tillägg gällande journaltyp Sårbehandling

Frågor har inkommit till Hälsoinformatiken gällande hur immobilisering vid sårbehandling ska dokumenteras. Detta ska dokumenteras under sökord Såromläggning.

Sökordet Vårdenhet läggs också till i journaltypen för att tydliggöra vilken vårdenhet som patienten vårdats vid i slutenvård. I övrigt hänvisar vi till ny regional rutin och journaltyp för sårbehandling enligt nedanstående.

I Hälsoinformatiknytt nr 1, 2024 finns information om den nya rutinen för dokumentation av sårbehandling. inom Region Halland samt ny journaltyp för sårvård i VAS.

Kontaktpersoner: Dagmar Arvidsson NSVH, Irja Larsson HS, Elin Käll Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

1177 Journalen – nya undantagna ICD-koder

Rutinen Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ) har uppdaterats. Nytt är att ett utökat antal ICD-10 diagnoskoder inte längre visas på 1177 Journalen samt att information om journaltyp Utsa – Utredningssammanfattning och sökordet VåldEj – Våld ej i nära relationer lagts till i rutinen.

Kontaktperson: Staffan Lückander, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Borttag av blodsmitta från uppmärksamhetsinformationen i VAS

De smittor som tidigare registrerats som blodsmitta, dvs hepatit B + C samt HIV ska inte längre registreras i VAS uppmärksamhetsinformation Varning, OBS och smitta. De aktuella förändringarna följer gällande lagstiftning och är i linje med Socialstyrelsens uppmärksamhetsspecifikation och har tagits fram i samarbete med smittskyddsläkare och regional chefläkare här i regionen. Orsaken är att blodsmittamärkning bedöms kunna ge en falsk trygghet eller vara vilseledande. Vårdpersonal ska alltid behandla blod och blodtillblandade kroppsvätskor som smittsamma. Se rutin Kvalitet – VAS – Uppmärksamhetsinformation under OBS, Varning och Smitta.

Befintliga uppmärksamhetsmärkningar för blodsmitta i VAS kommer att inaktiveras den 28 mars 2024. Ingen information tas bort i journalen men uppmärksamhetssymbolen (smitta/varning/OBS) ”släcks” och informationen markeras som ”utsignerad” från uppmärksamhetssymbolen. Se nyhet: Viktig information till samtliga vårdgivare – OBS nytt datum, 28 mars

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Uppdaterad och sammanslagen rutin för Uppmärksamhetsinformation

Rutin VAS – Uppmärksamhetsinformation under OBS, Varning och Smitta är en ny rutin som baseras på de tre tidigare enskilda rutinerna som berör uppmärksamhetsinformation, dvs. OBS-knappen, Varning och överkänslighet samt Smitta markering.

Förutom att de tre rutinerna är sammanslagna till en, vilket gör innehåll som berör uppmärksamhetsinformationen samlad till en rutin, har de också omarbetats i sin helhet. Den nya rutinen beskriver uppmärksamhetsinformation ur fler perspektiv än bara VAS, det vill säga också ur ett nationellt perspektiv, vilket är något vi behöver öka förståelsen för inför införandet av Cosmic där vi helt och hållet kommer behöva förhålla oss till nationell informationsspecifikation och strukturen i den.

En av de stora förändringarna är att blodsmitta inte längre ska dokumenteras under symbol för uppmärksamhetsinformation. Se nyhet Viktig information till samtliga vårdgivare – OBS nytt datum, 28 mars.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Ny rutin för journalföring av smittrisk

För att öka patientsäkerheten och förebygga smittspridning har regional rutin tagits fram gällande hur journalföring säkerställs vid smittrisk. Rutinen belyser både perspektivet att identifiera riskfaktorer hos patienter för att minska risken att förvärva smitta och perspektivet förhindra smittspridning vid eventuell misstänkt eller känd förvärvad smitta.

Rutinen berör samtliga förvaltningar och professioner när vårdbesök sker inom närsjukvården eller specialistvården och berör såväl dokumentation som kodningsanvisningar. Patienter som vårdas inom sluten- eller heldygnsvården behöver bedömas kontinuerligt gällande smittrisk och om patientrelaterade riskfaktorer som kan uppstå under vårdtiden.

Sökorden följer delvis det vi kommer få i Cosmic och det som inte just nu finns framtaget i Cosmic ses som värde att kunna införa i VAS trots det. Under ett års tid kommer dokumentationen kunna förbättras och förebygga smittspridning bättre. Det finns också ett stort intresse i Sussa-regionerna framåt kring de här frågorna och det här blir ett sätt att implementera, prova och utveckla något som vi kan ta med oss in i det gemensamma Cosmic-arbetet sedan.

Sökordet Smittrisk läggs till i de journaltyper där vårdpersonalen har patientkontakt. Utöver sökordet smittrisk kommer också sökorden för riskfaktorer, åtgärder och smittspårning läggas till i journaltyper för läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Anpassningen sker med måldatum för färdigställande 15 april. För mer information om sökorden hänvisas till rutinen Journalföring vid smittrisk.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Påminnelse anteckningstyp för NOAK-behandling

Vi påminner om att anteckningstyp AK -Antikoagulantia ska användas för journalanteckningar relaterade till antikoagulantia. Anteckningstypen möjliggör en mer enhetlig dokumentation och underlättar sökning av information gällande vårdkontakter inom AK-mottagningarna inom specialist- och närsjukvård. Anteckningstyp AK- Antikoagulantia ska användas av medicinklinikerna på Hallands sjukhus samt inom Närsjukvårdens samtliga vårdcentraler, såväl regionala som privata.

Kontaktperson: Staffan Lückander, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Nu finns en 20-minuter lång utbildning i strukturerad journalföring i kompetensportalen, riktad till dig som arbetar med dokumentation och journalföring i något eller några av våra vårdsystem.

Utbildningen är på 20 min och finns förinspelad i kompetensportalen, så du kan ta del av den när du vill. Den vänder sig till dig som journalför och tar del av journalinformation i ditt arbete. Vi erbjuden utbildningen även till våra privata vårdgivare.

Intern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Extern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Vårdkontakter – registrering

Beskriver de krav som ställs för hur registrering av vårdkontakter ska ske. Om du känner dig osäker och funderar över hur registrering ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Rutin Vårdkontakter – registreringLänk till annan webbplats.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Journaldokumentation

Beskriver de krav som ställs på journal, journalinnehåll, journalförare och hur patientinformation ska hanteras samt länkar till specifika rutiner som berör olika dokumentationsområden. Om du känner dig osäker och funderar över hur dokumentation ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Rutin Journaldokumentation

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK IT

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Läs mer om hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar här.

 

 

 

Publicerad: 2024-03-20

Senast ändrad: