Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt Nr 1, 2024

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Tidbokning av patienter från Kriminalvården

Det finns inget lagkrav som stödjer rätten att dölja en intagen patients bokade tider på 1177 vilket innebär att Region Halland inte kan dölja information genom att välja kontakttyp ”oannonserad bokning”. Patienterna ska av samma anledning inte heller hanteras på papper vid sidan av.

Region Halland har ingen laglig rätt att frånta dessa personer deras möjligheter att ta del av sin information via 1177 vilket innebär att dessa besök ska hanteras på samma sätt som för en person som inte är intagen på en Kriminalvårdsanstalt.

Vi är medvetna om att det finns olika praxis i olika regioner men Region Halland följer de rekommendationer som är framtagna i samråd med vår regionjurist.

Om Kriminalvården kontaktar er i vårdverksamheterna och önskar annan hantering än ovan så hänvisa dem till vår säkerhetsavdelning som också är involverade i denna fråga.

Vår regionjurist har dessutom tagit del av den utredning som gjordes i samband med fritagningsförsöket i Norrköping i höstas. Det visar sig att inga åtgärdsförslag hamnar på sjukvården utan samtliga åtgärder som togs upp landar i att det är Kriminalvårdens ansvar att säkerställa en god säkerhet så att inte fritagningsförsök kan ske i samband med vårdbesök.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson britt-inger.pettersson@regionhalland.se, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Journaltyp UTSA samt utökad visning bakåt i tid på 1177 Journalen

Journaltypen Utredningssammanfattning – UTSA har tidigare varit dold på 1177 journalen men kommer framöver att bli synlig för patienter inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, Psykiatrin i Halland (PSH).

Samtidigt med denna förändring så kommer Öppenvården inom PSH att utöka visningen bakåt i tid av journalinformation på 1177 journalen till 2015-09-01. Därmed blir tidsspannet för visning bakåt i tid på 1177 journalen samma som för övriga vårdenheter inom Region Halland.

Förändringarna träder i kraft 2024-03-15 och berör öppenvårdspsykiatrin för vuxna inom PSH Region Halland. För övriga psykiatrienheter inom Region Halland; rättspsykiatri, psykiatrisk heldygnsvård, BUP och Barn och ungas psykiska hälsa gäller som tidigare att ingen information visas på 1177 journalen.

Innevarande rutin kommer att uppdateras inom kort: Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Kontaktperson: Staffan Lückander staffan.luckander@regionhalland.se Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD, Eva Svensson eva.m.svensson@regionhalland.se PSH

Ny journaltyp och ny rutin för journalföring av sårbehandling

Regionkontoret har tillsammans med Hallands sjukhus och Närsjukvården tagit fram en ny rutin för Sårbehandling. Då förutsättningar och rutiner för enhetlig dokumentation av sårbehandling inte har funnits inom RH har flera förvaltningar, framförallt HS och NSVH, lyft behov av att ta fram en tydligare dokumentationsstruktur i regionen. Arbetet har genomförts tillsammans med Hälsoinformatikgruppens representanter samt verksamhetsdeltagare från vårdcentraler samt ortopedkliniken. Pilot på Laholm Vc och Hertig Knut Vc har genomförts från juni till hösten 2023 med goda resultat varför vi nu väljer att breddinföra den nya dokumentationsrutinen (ny journalmall att dokumentera i). Den nya journaltypen innehåller stora men positiva förändringar mot dagens dokumentation av sårbehandling och följer till stor del det innehåll som kommer i Cosmic. I Cosmic kommer sårbehandling dokumenteras som en vårdplan men eftersom VAS inte stödjer en sådan struktur så är journaltyp vår översättning till dess att vi får Cosmic. Innehållet kommer ha hög igenkänning om vi startar upp med dokumentation i den nya journaltypen i VAS idag. Innehållet i vårdplanen i Cosmic bygger på Vårdhandbokens framtagna informationsinnehåll för sårdokumentation.

I rutinen finns länk till framtagen ny fickfolder för detaljerad beskrivning av den nya journaltypens innehåll samt länk till vårdplan för hud i slutenvård.

Journaltypen kommer tillgängliggöras för närsjukvården samt för slutenvården i psykiatrin under februari månad. Hallands sjukhus aktuella kliniker har redan journaltypen tillgänglig.
Information kring ny rutin har också skett via förvaltningarnas egna kanaler.

Rutin Dokumentation vid sårbehandling

Kontaktpersoner: Dagmar Arvidsson dagmar.arvidsson@regionhalland.se NSVH, Irja Larsson Irja.Larsson@regionhalland.se HS, Elin Käll elin.kall@regionhalland.se Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Dokumentation chatt-anteckningar

Vid val av anteckningstyp och journaltyp vid dokumentation av chatt-anteckningar ska rutin VAS – dokumentation administration följas. Chatt-dokumentationen kan exempelvis handla om inkommet önskemål från patient om receptförnyelse. Dessa anteckningar ska inte förväxlas med dokumentation av mottagnings- och distansbesök. Verksamheter som har behov av att dokumentera chatt-anteckningar, men saknar någon anteckningstyp kopplat till rutinen, kan lägga beställningsärende i Service Desk+.
Se också rutin Journal – kommunikation med patienter.

Kontaktperson: Elin Käll elin.kall@regionhalland.se Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Sedan i höstas finns en 20-minuter lång utbildning om strukturerad journalföring i kompetensportalen, riktad till dig som arbetar med dokumentation och journalföring i något eller några av våra vårdsystem.

Utbildningen är på 20 min och finns förinspelad i kompetensportalen, så du kan ta del av den när du vill. Den vänder sig till dig som journalför och tar del av journalinformation i ditt arbete. Vi erbjuden utbildningen även till våra privata vårdgivare.

Intern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)
Extern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Vårdkontakter – registrering

Beskriver de krav som ställs för hur registrering av vårdkontakter ska ske. Om du känner dig osäker och funderar över hur registrering ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Rutin: Vårdkontakter registrering

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson britt-inger.pettersson@regionhalland.se, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Journaldokumentation

Beskriver de krav som ställs på journal, journalinnehåll, journalförare och hur patientinformation ska hanteras samt länkar till specifika rutiner som berör olika dokumentationsområden. Om du känner dig osäker och funderar över hur dokumentation ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Rutin: Journaldokumentation

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK IT

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Läs tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt

Mer om Hälsoinformatik

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar

Publicerad: 2024-02-14

Senast ändrad: