Direkt till innehållet

Uppdatering bristsituation GLP1-analoger

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat att det kan komma att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer för Ozempic (semaglutid) injektionsvätska. Dessa kan pågå även under första delen av 2023 och beror på en ökad efterfrågan.

Även GLP1-analogerna Victoza (liraglutid) och Trulicity (dulaglutid) är drabbade av restsituationer.

Restsituationens längd

För närvarande anges följande för när restsituationerna preliminärt beräknas vara lösta:

  • Ozempic 0,25 mg preliminärt åter i början av april (mindre delleveranser till apoteken kan dock förekomma).
  • Ozempic 0,5 mg preliminärt åter i början av februari.
  • Ozempic 1 mg preliminärt åter andra halvan av februari.

 

  • Trulicity 0,75 mg preliminärt åter andra halvan av februari.
  • Observera att det företag som tillhandahåller Trulicity har meddelat att det kan uppstå bristsituationer även på andra styrkor om fler patienter nyinsätts på läkemedlet.

 

  • Victoza preliminärt åter i månadsskiftet mars/april.

 

Behandlingsalternativ

En nationell rekommendation vid brist på GLP1-analoger har tagits fram av den nationella arbetsgruppen (NAG) Glukossänkande läkemedel diabetes typ 2:

Ren HbA1c-sänkning:

Se över om GLP1-behandling haft en HbA1c-sänkning på minst 5mmol/l, har den inte haft det bör läkemedlet sättas ut.

Byte kan behöva ske i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: metformin, DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare, se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer Halland.

Högriskpatienter:

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och / eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4 hämmaren Onglyza användas.

Tablett Rybelsus (semaglutid) har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet på grund av dålig biotillgänglighet. Intas dagligen på fastande mage, 30 minuter före frukost och övriga läkemedel. Väljer man ändå att förskriva detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter 2 månaders behandling.

 

Se även Läkemedelsverkets säkerhetsnyhet: Ozempic (semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna: periodvis återkommande bristsituation | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-01-19

Publicerad: 2023-01-19

Senast ändrad: