Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 30 juli

Information från Smittskydd Halland/Region Halland

Smittläget

I Halland ses nu en tydlig och oroande trend med ökande antal fall av covid-19. Redan i mitten av vecka 30 hade fler fall konstaterats än under hela vecka 29, och är nu uppe i över 150 fall.
Åldersmässigt är det är unga vuxna som dominerar, och vi ser även en hel del smitta bland ungdomar i övre tonåren. Många av fallen kopplas till sociala sammankomster såsom fester och middagar samt utlandsresor.

Smittskydd Halland vill påminna om vikten av att fortsätta vara försiktig gällande sociala kontakter. Det betyder att vi ska fortsätta träffas smittsäkert t ex utomhus istället för inomhus och i mindre sällskap. Man bör även under semesterresan leva smittsäkert och det är viktigt att efter en resa följa de regler och rekommendationer som finns bland annat gällande testning och hemisolering.

Ännu avspeglas inte ökningen av antalet positiva fall i något ökat behov av sjukhusvård.

Vaccination av ungdomar 16 – 17 år

På måndag blir det möjligt för ungdomar 16-17 att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationerna äger rum på vaccinationscentraler och vårdcentraler som för övriga invånare och bokas digitalt via 1177.se.

Vaccinationstiderna finns från vecka 32 och framåt.

Grunden för vaccination av ungdomar 16-17 år i Region Halland är att samtycke från vårdnadshavare ska finnas. Det sker genom påskriven blankett om samtycke eller genom muntligt samtycke på plats vid vaccinationen eller via telefon. Om inte samtycke finns eller kan inhämtas kan en mognadsbedömning utgöra underlag för vaccination av ungdomen.

Under vecka 30 har gruppen 16 – 17-åringar fått brev skickat till sig likt tidigare åldersgrupper. Tillsammans med brevet kommer också en samtyckesblankett.

Imorgon lördag 31/7 annonserar vi i halländsk dagspress för att berätta om att ungdomarna kan börja boka. Även annonsering på Facebook, Snapchat och andra kanaler används för att fästa uppmärksamhet kring vaccinationen.

För att underlätta för ungdomarna och deras föräldrar finns en ny sida på 1177.se/Halland med samlad information och länkar bland annat till Folkhälsomyndighetens sida för vaccination av unga och till bokningssidan för vaccination. Där finns också brevet som gått ut tillsammans med samtyckesblanketten.

Ungdomsmottagningen Halland och Psykiatrins mottagningar för barn och ungas psykiska hälsa är behjälpliga med att sprida information till de ungdomar och föräldrar de träffar på i sin verksamhet.

Förkortat dosintervall för mRNA-vaccin

Från och med vecka 32 kortas intervallet mellan dos 1 och dos 2 för mRNA-vaccin till 4 veckor. Det betyder att de som vaccineras från vecka 32 kommer att ha 4 veckor mellan sina båda doser.

I mån av lediga tider kommer det också att finnas möjlighet att boka om dos 2 till en tidigare tid för de som har bokad tid längre fram.

Förhindra smittspridning – basala hygienrutiner är A och O.

Smittskydd och Vårdhygien ser nu ett ökat behov av att påminna om vikten av att noggrant följa basala hygienrutiner inom vård.
Det är viktigt för att kunna bryta smittvägarna vad gäller alla typer av smittämnen. På så vis skyddar du både dig själv och dina patienter.
Friska upp ditt minne om hur du gör för att bäst följa basala hygienrutiner genom att se:

Vårdhygiens utbildningsfilmer

Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg

Glöm inte screena patienter som vårdats utomlands

I år har möjligheten att resa öppnats upp på nytt. Förekomsten av multiresistenta bakterier (MRB) är större på många platser utanför Sverige. Därför är det viktigt att personer som har vårdats utomlands screenas för eventuellt bärarskap av MRSA, VRE och ESBL.

Patienten ska genomgå mikrobiologisk screening:

  • Om patienten under de senaste 12 månaderna vårdats/utfört vårdarbete på sjukhus/annan vård-/rehabiliteringsinrättning utomlands eller i svensk riskregion
  • Om patienten behandlats polikliniskt (invasivt ingrepp/behandling, sårvård) utomlands eller i svensk riskregion
  • Om patienten är boende på flyktingförläggning eller som varit boende på flyktingförläggning de 3 senaste åren

Rekommendationen är att den screenade patienten placeras isolerad på enkelrum vid slutenvård i väntan på provsvar för att förebygga eventuell smittspridning till andra patienter. Basala hygienrutiner är gällande i alla lägen.

För mer information se:

Vårdhygiens vårdriktlinjer

Mikrobiologisk screening

Publicerad: 2021-07-30

Senast ändrad: