Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer och rutiner


Närsjukvård och hemsjukvård

Medicinsk vårdriktlinje

Kunskapen om sjukdomen utvecklas snabbt. Se därför till att du har den senaste versionen av riktlinjen och undvik att skriva ut den. Dokumentet innehåller länkar som fungerar bäst i webbläsare Chrome.

Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård (uppdaterad 2020-07-03)

 

Riktlinjer och rutiner som påverkar vårdcentralernas arbete

Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland

Radiologiska undersökningar på personer i riskgrupp avseende Covid -19

Corona, covid-19 - Provtagning av patienter med beslut enligt SOL

Inhalationer rekvisition primärvården

Provtagning och handläggning av gravid kvinna med misstänkta symtom på covid-19-infektion

Information om läkemedelsordinationer i palliativ vård

Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

 

2020-06-25

Trombosprofylax till utvalda polikliniska patienter vid covid-19

Vid svår covid-19 ges trombosprofylax vid sjukhusvård på grund av ökad trombosrisk. Även vid mindre uttalade symtom av covid-19 finns patientgrupper som bedöms ha högre risk att utveckla tromboskomplikationer. Det gäller framför allt vid tidigare VTE, trombofili, uttalad immobilisering och aktiv malignitet. Patienter på SÄBO bedöms vara särskilt utsatta. För dessa grupper kan trombosprofylax med LMH bli aktuellt. En individuell värdering av risk kontra nytta behöver göras för varje patient. I Region Halland finns nu en vårdriktlinje framtagen för Vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19. I den finns också rekommendation om preparatval och dosering.

2020-05-18

Värdering av lungfunktion genom ansträngningstest

För en del patienter som har påverkad lungfunktion vid covid-19 finns anamnes på nedsatt ork eller lättutlöst dyspné vid ansträngning men vid undersökning kan patienterna ha normal syremättnad i blodet och normal andningsfrekvens i vila. Det är då svårt att värdera graden av lungpåverkan. För att få mer objektiva data kan ett ansträngningstesttest kallat 1MSTS (1-minute sit-to-stand test) användas. Patienten gör då maximalt antal uppresningar från sittande på en minut och syremättnaden mäts kontinuerligt från strax före till och med en minut efter avslutad ansträngning. Om patienten blir påtagligt påverkad eller yr vid testet bör det avbrytas. Om syremättnaden sjunker mer än tre procentenheter är det ett observandum. Testet är validerat för att påvisa lungpåverkan med försämrad syreupptagningsförmåga vid andra lungsjukdomar.

För patienter med misstänkt covid-19 kan sjunkande syremättnad vid 1MSTS  sammanvägas med anamnes, samsjuklighet samt riskfaktorer för svår sjukdom och stärka indikation för att remittera patienten för utökad provtagning och bedömning på akutmottagning. Observera att testet inte kan användas för att utesluta utveckling av allvarlig sjukdom.

https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-efficacy-and-safety-of-rapid-exercise-tests-for-exertional-desaturation-in-covid-19/

 

Information om provtagning

Vägledning för provtagning av vård och omsorgspersonal finns på sidan Provtagning.

 

Dödsorsaksintyg

Socialstyrelsen har kommit med en vägledning om vad läkare bör tänka på när de fyller i dödsorsaksintyg för patienter med covid-19.

Information i dödsorsaksintyg - förtydligande vägledning till läkare som utfärdar dödsintyg, covid-19

2020-04-21

Brytpunktssamtal

Det som skiljer arbetet med brytpunktssamtal är att det nu i samband med covid-19-pandemin kan förväntas att fler insjuknar i akut sjukdom. Arbetet med brytpunktssamtal behöver därför prioriteras både i lugnt skede samt vid eventuellt insjuknande i misstänkt covid-19 eller annan akut sjukdom.

Brytpunktssamtal bör allmänt genomföras vid flera tillfällen för patienter som går över från kronisk sjukdomsfas till palliativ fas. Övergången är ofta en process över tid med successiv förskjutning av vårdens mål. Brytpunkter är exempelvis inskrivning i hemsjukvård eller inflyttning på särskilt boende, progredierande sjukdomsutveckling eller funktionsnedsättning, men även akut sjukdom. Ett vägledande dokument är rutinen Brytpunktssamtal för patienter inskrivna i kommunal Hemsjukvård i Halland som nyligen fastställts. Denna rutin har tagits fram i samarbete mellan Region Halland och kommunerna redan före covid-19-pandemin. Se även Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård för information.

Det är viktigt att notera att det fortfarande kan vara aktuellt med behandlingsinsatser vid akut sjukdom om patienten så önskar och förväntad nytta överstiger risk. I nuläget finns det inte några begränsningar i kapacitet vid Hallands sjukhus som innebär andra prioriteringar utan den medicinska bedömningen avgör vårdnivå.

Dokumentation i VAS sker under sökord brytpunktssamtal. Beslut om begränsningar av HLR dokumenteras under OBS-knappen. Det pågår ett arbete att försöka få till stånd en regiongemensam rutin för hur OBS-knappen ska kunna användas i detta sammanhang utöver beslut om HLR, men tills vidare används den rutin som finns på respektive klinik. För aktuell regiongemensam rutin se: VAS - OBS-knappen

Vårdriktlinjer

Andningsskydd
Titel: Andningsskydd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Titel: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-07-03
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin
Titel: Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 - Nutritionsbehandling
Titel: Corona, Covid-19 - Nutritionsbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-27
Huvudförfattare: Giannini Alexander HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patientkost - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Sjöström Line NSVH LEDNING
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Instruktion för provtagning inför ECT-behandling och när patient ska läggas in på psykiatrisk avdelning.
Titel: Corona, Covid-19 – Instruktion för provtagning inför ECT-behandling och när patient ska läggas in på psykiatrisk avdelning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-11
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Corona, Covid-19 – Profylax och behandling av venös tromboembolism
Titel: Corona, Covid-19 – Profylax och behandling av venös tromboembolism
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-12
Huvudförfattare: Söderlind Jacob HS MED
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Covid-19 ARDS patient - Handläggning på IVA HS
Titel: Covid-19 ARDS patient - Handläggning på IVA HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-08
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad - Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Intensivvård - Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Covid-19 Provtagningsriktlinje
Titel: Covid-19 Provtagningsriktlinje
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-07-07
Huvudförfattare: Josephsson Ida NSVH
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Intubation vid Covid 19 IVA, OP HS
Titel: Intubation vid Covid 19 IVA, OP HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Intensivvård - Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Munskydd - Säker användning
Titel: Munskydd - Säker användning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-25
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19
Titel: Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-27
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Palliativ vård - Vård i livets slutskede
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Sectio elektivt - anmälan och rutiner interimt under covid-19 pandemin - KKH
Titel: Sectio elektivt - anmälan och rutiner interimt under covid-19 pandemin - KKH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-07-01
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Smittspårning av Covid-19 i Region Halland
Titel: Smittspårning av Covid-19 i Region Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-09
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Smittskydd - Vårdgivarwebben - Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Titel: Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-07-04
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Titel: Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-09
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19
Titel: Vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Carlwe Martin HS MED
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vårdhygien, Grundläggande för hälso- och sjukvård i Halland
Titel: Vårdhygien, Grundläggande för hälso- och sjukvård i Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare

Rutiner

Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Titel: Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-14
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Titel: CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-08
Huvudförfattare: Johansson Susanne C HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Titel: COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-09
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Titel: Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-31
Huvudförfattare: Emanuelsson Sarah HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Titel: Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-29
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Titel: Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-11
Huvudförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Titel: Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Titel: Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Titel: Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Titel: Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Titel: Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-02
Huvudförfattare: Aghamn Emma HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Titel: Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-14
Huvudförfattare: Månsson Carina HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Säkerhet - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Dokumentation
Titel: Corona, Covid-19 - Dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-20
Huvudförfattare: Glansberg Christina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Titel: Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19 - Hjärtlarm
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Titel: Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Titel: Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Titel: Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-23
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Titel: Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-07
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Titel: Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-06
Huvudförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-11
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Titel: Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-02
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patientomhändertagande - Barn
Medicinsk term: Pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Titel: Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Titel: Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-21
Huvudförfattare: Samuelsson Carolina HS LEDN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-20
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-16
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-16
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Titel: Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-21
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Titel: Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-09
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Ambulans och prehospital sjukvård - Ambulans
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Titel: Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-05
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Titel: Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-13
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Titel: Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-13
Huvudförfattare: Berck Angelika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Titel: Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-30
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-08
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdplatser
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Titel: Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-23
Huvudförfattare: Nordström Krister HS MTA
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Förråd
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Titel: Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-05
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Titel: Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-12
Huvudförfattare: Isacson Per ADH RTG
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Titel: Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Titel: Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Röntgenmottagningen Kungsbacka - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Titel: Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Johansson Cajsa HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 – antigentest
Titel: Corona, covid-19 – antigentest
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-05
Huvudförfattare: Amnebjer Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Titel: Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-10
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: BB Hallands sjukhus Varberg - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Titel: Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-07-05
Huvudförfattare: Ankardal Maud HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Titel: Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-01
Huvudförfattare: Westerberg Anna HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Titel: Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Simonson Carl HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Titel: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-30
Huvudförfattare: Josephsson Ida NSVH
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Titel: Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Bergqvist Erik PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Smittskydd - Datorer och annan utrustning
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Titel: Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Handläggning av patienter vid misstänkt eller bekräftad Covid-19
Titel: Handläggning av patienter vid misstänkt eller bekräftad Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-21
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Hämtning och avlämningsplats för planerade ambulanstransporter och sjuktransporter på Hallands sjukhus som inte ska gå via akutmottagningarnas ambulansingång
Titel: Hämtning och avlämningsplats för planerade ambulanstransporter och sjuktransporter på Hallands sjukhus som inte ska gå via akutmottagningarnas ambulansingång
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Vancura Jeanette HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Patienttransport - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Inför utskrivning till kommunal vård och omsorg - screening Covid-19
Titel: Inför utskrivning till kommunal vård och omsorg - screening Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-06
Huvudförfattare: Johansson Johanna T PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Samordning och samverkan - Psykiatri
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Konsultstöd medicinkliniken HSV till ortoped- och kirurgkliniken under epidemiplan C
Titel: Konsultstöd medicinkliniken HSV till ortoped- och kirurgkliniken under epidemiplan C
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Läkare Medicin Varberg - Avdelning 2C Kirurgi Hallands sjukhus Varberg - Avdelning 3C Ortopedi Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Kontinuitetsplan – MittVaccin
Titel: Kontinuitetsplan – MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-24
Huvudförfattare: Larsson Malin HS ANE
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Kontinuitetsplanering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Medicinklinikens konsultstöd till ortopedklinilken, kirurgkliniken och rehabiliteringskliniken under epidemiplan C
Titel: Medicinklinikens konsultstöd till ortopedklinilken, kirurgkliniken och rehabiliteringskliniken under epidemiplan C
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-16
Huvudförfattare: Carlwe Martin HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
MittVaccin reservrutin
Titel: MittVaccin reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-03
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Patientflödet i akutrummet vid omhändertagande av Coronasmittad patient
Titel: Patientflödet i akutrummet vid omhändertagande av Coronasmittad patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-18
Huvudförfattare: Herlet Dahlkvist Sabine HS
Redaktör: Sahlén Cimone HS AKK
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Praktiskt provtagning
Titel: Praktiskt provtagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-05
Huvudförfattare: Weman Henrik HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Provtagning Covid-19 – säkerställa negativt provsvar vid krav från mottagande enhet annat sjukhus
Titel: Provtagning Covid-19 – säkerställa negativt provsvar vid krav från mottagande enhet annat sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Kvorning Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Titel: Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term: Allergi och immunologi
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Rutin vid akut sjukdom på natt, vårdavd 2A under pågående Covid-19 epidemi
Titel: Rutin vid akut sjukdom på natt, vårdavd 2A under pågående Covid-19 epidemi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-26
Huvudförfattare: Körlin Annika HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Rutin vid akut sjukdom vårdavd 2A under Covid -19 epidemi
Titel: Rutin vid akut sjukdom vårdavd 2A under Covid -19 epidemi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-26
Huvudförfattare: Körlin Annika HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg
Titel: Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-07
Huvudförfattare: Garell Magnus NSVH VC OSKARSTRÖM
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Smittskydd - Patient - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Äldrevård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Sectio elektivt - inskrivning, interimt under covid-19 pandemin - KKV
Titel: Sectio elektivt - inskrivning, interimt under covid-19 pandemin - KKV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-15
Huvudförfattare: Stiller Lindskog Joanna HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Tillfrisknandebevis Covid-19
Titel: Tillfrisknandebevis Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax)
Titel: Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Transporter - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccination covid-19 – medarbetare Hallands Sjukhus
Titel: Vaccination covid-19 – medarbetare Hallands Sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Sävenfalk Persson Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)
Titel: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-13
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Vårdgivarwebben - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccination mot covid-19 och samtidig behandling med rituximab och vissa andra CD20-antikroppar
Titel: Vaccination mot covid-19 och samtidig behandling med rituximab och vissa andra CD20-antikroppar
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-04
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare

Senast ändrad: