Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

DTTP- Differential time to positivity ()

VAS Provkod:
B AE 1-3, B AN 1-3 eller B GUL
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Blododlingsflaskor aerob + anaerob
Vuxna och barn:
Två blododlingspar - en aerob (grön) och en anaerob flaska (orange) i respektive par, dvs totalt fyra flaskor - tas vid varje provtagningstillfälle.

Små barn:
En PF-flaska (gul).

Blododlingsflaskor
Provtagning:
Använd två remisser per blododling (dvs ett flaskpar, aerob+anaerob).

Ange på remissen:
- ”DTTP” eller ”Misstanke om kateterrelaterad infektion”
- vilket prov det handlar om (kateter eller perifer)
- klockslag för provtagning,
- om patienten behandlas med antibiotika och i så fall med vilket preparat.
- relevanta kliniska data

En aerob (grön) och en anaerob blododlingsflaska (orange) tas från båda lokaler. Märk flaskparen så att det tydligt framgår vilken som är vilken.

Dra ca. 7-10 ml blod från katetern och släng denna första portion. Ta sedan en blododling (aerobt + anaerobt) från katetern. Om katetern har flera lumen provtas alla.

Ta direkt därefter (inom 15 min) en blododling (aerobt + anaerobt) från en perifer ven. Se till att blodvolymmängden blir lika i kateterdragna och perifert dragna blododlingar (helst 10ml).

Flaskorna transporteras snarast till laboratoriet.

Se även Blododling.
Indikation:
Odling för DTTP tas vid misstanke om kateterrelaterad infektion (CRI) utgående från CVK, CDK eller port-a-cath.
Metod:
Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Bakgrunden till DTTP-metoden är att man vid CRI får en större bakteriemängd i blododling dragen ur katetern jämfört med i en blododling dragen från en perifer ven. Tiden tills en blododling registreras positiv i ett blododlingssystem är korrelerad till den urspungliga mängden bakterier i provet. Tar man de två blododlingarna samtidigt kan tiderna jämföras. I studier visades att om kateterodlingen blir positiv minst två timmar före den perifera odlingen, talar detta för CRI med en känslighet på 90% och en specificitet på 70-90%.Observera att den angivna prestandan endast gäller patienter utan antibiotikabehandling! Antibiotikabehandling leder till sämre prestanda och svårighet att bedöma resultatet.

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.


Svarstolkning:
Telefonbesked lämnas omgående då växt konstaterats. Art- och resistensbestämning kan vanligen lämnas ett dygn senare.
Om båda flaskparen blir positiva svaras dessa flaskpar ut med en kommentar om bedömning av DTTP.
Negativ blododling svaras efter 5 dygn eller vid begäran om förlängd odling efter 10 dygn.
Analysfrekvens:
Dagligen
Svarstid:
1 - 6 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2020-02-12 10:42