Direkt till innehållet

Uppdatering: Bristsituation Baklofen tabletter 10 mg och 25 mg

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Baklofen 10 mg och 25 mg som beräknas fortsätta under stora delar av 2023. I dagsläget finns dock Baklofen Medical Valley åter tillgängliga. 

Observera! Plötslig utsättning av baklofen kan ge allvarliga utsättningsreaktioner.

Eftersom plötsligt uppehåll av behandling med höga doser baklofen (>30 mg/dygn för vuxna, eller >0,3 mg/kg/dygn för barn) kan leda till allvarliga symtom med muskelrigiditet och rabdomyolys, autonom instabilitet, psykos och epilepsianfall, behöver åtgärder vidtas ifall sådana patienter riskerar att bli utan. Det gäller också patienter som tidigare haft baklofenabstinens oavsett dos.

Tillgängliga godkända läkemedel med baklofen

Nedanstående läkemedel fanns tillgängliga enligt Läkemedelsverket 2023-11-06. För senaste information, se lagerstatus i Fass eller kontakta ett närliggande apotek för information.

 • Tablett Baklofen Medical Valley 10 mg – tillgänglig i samtliga förpackningsstorlekar.
 • Tablett Baklofen Medical Valley 25 mg – tillgänglig i samtliga förpackningsstorlekar.

Licensalternativ

Om apotek kontaktar er för att även dessa alternativ saknas finns möjlighet att förskriva licensläkemedel innehållande baklofen mot en giltig generell licens enligt särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. Beslutet från Läkemedelsverket gäller till och med 31 januari 2024.

Det finns regiongemensamma licenser för baklofen 10 mg och 25 mg som kan sökas upp i NCS Läkemedelsmodul enligt beskrivningen nedan. De regiongemensamma licenser får användas av alla verksamheter inom Region Halland samt privata vårdgivare inom Vårdval Halland, ange referensnummer i doseringstexten till apoteket.

Observera! Licensalternativen kan enbart förskrivas om godkända läkemedel med baklofen inte finns att tillgå!

Leveranstiden för licensläkemedel kan vara upp till 14 arbetsdagar, apoteken har dem sällan på lager.

 • Tablett Baclofen-neuraxpharm 10 mg 100 st
   • Tillståndsinnehavare (MAH): Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
   • Referensnummer för regiongemensam generell licens: 2023662931
 • Tablett Baclofen AL 25 mg 100 st
   • Tillståndsinnehavare (MAH): Aliud Pharma GmbH
   • Referensnummer för regiongemensam generell licens: 2023663050

 

Övriga behandlingsalternativ

I samråd med neurologkonsult har Läkemedelskommittén tagit fram följande rekommendation:

 • I första hand rekommenderas att baklofendosen reduceras med cirka 25–50 % tills licensalternativ levererats.
 • I andra hand rekommenderas att ersätta eller komplettera baklofen med tablett diazepam. Dosen av diazepam (i mg) kan uppskattas till cirka 25–50 % av den dos baklofen (i mg) som ersätts. Eftersom diazepam har längre halveringstid kan det ges i endos eller tvådos. Vid låga doser baklofen (<30 mg/dygn för vuxna eller <0,3 mg/kg/dygn för barn) kan vid behovs-dosering av diazepam vara tillräckligt. Långtidsbehandling med diazepam rekommenderas ej.
 • Kontakta neurologkonsult vid behov av fördjupad rådgivning.

För palliativ indikation, se behandlingsalternativ i kapitel Palliativ vård i livets slutskede, Hicka, klåda och svettningar i Terapirekommendationer Halland.

 

Skriva recept på licensläkemedel i NCS

Regiongemensamma generella licenser för baklofen 10 mg och 25 mg finns att tillgå.

Observera! En licensmotivering inte är detsamma som ett recept. Ett separat recept måste skapas samtidigt.

 1. Sök upp det aktuella licensläkemedlet bland icke godkända läkemedel i NCS Läkemedelsmodul. Observera stavning och mellanslag i läkemedelsnamnen på licensläkemedlen enligt ovan!
 2. Det kommer att dyka upp en ruta om att läkemedlet inte är rekommenderat, visa rekommenderade läkemedel. Välj alternativet Nej.
 3. Sök upp och välj behandlingsorsak (ex. ”spasticitet”).
 4. Fyll i doseringsanvisning, hänvisa till att det finns en generell licens och ange referensnummer för aktuell licens enligt ovan.
 5. Skriv in förpackningsstorleken i doseringstexten (100 st) eftersom förpackningsstorleken för licensläkemedel presenteras som 1 st i NCS, så att apoteket vet vilken storlek patienten ska få.
 6. Fyll i antal uttag.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-01-20, uppdaterad 2023-11-06  med avseende på tillgänglighet.

 

Publicerad: 2023-01-26

Senast ändrad: