Direkt till innehållet

Läkemedelsproduktion – för tid, pengar och patientsäkerhet

Avdelningen Läkemedelsproduktion har varit i gång i två år. Efter framgångarna med dosförpackade läkemedel till vårdavdelningarna, ligger nu stort fokus på tillverkning av antibiotikasprutor och cytostatika.

När Läkemedelsproduktion startade 2021 inleddes pilotdriften av slutenvårdsdos som en del i projektet PIL (Patientindividuell läkemedelsförsörjning). I praktiken innebar det att läkemedel levererades färdigförpackad i rätt dos, så kallad slutenvårdsdos, istället för att iordningställas på avdelningen. Genom pilotdriften på tre avdelningar formades ett bra samarbete med vården och tillsammans kunde rutinerna sättas.
– Det gedigna förarbetet gjorde att breddinförandet av slutenvårdsdosen gick smidigt, berättar avdelningschef Lisa Valfridsson.

Förfina processen

Något som uppskattas inom vården är möjligheten att beställa jourdoser (hemgångsdoser), det vill säga dosförpackade läkemedel som täcker behovet den närmsta tiden efter utskrivning. Det är också positivt att inte behöva ha så brett sortiment på avdelningen när majoriteten av läkemedlen levereras från Läkemedelsproduktion.

Nu arbetas det för att förfina och förbättra processen, till exempel genom att effektivisera avbeställningar.
– Många doser som produceras används inte, när patienter hinner skrivas ut innan informationen når oss på Läkemedelsproduktion, berättar Lisa. För att minska svinnet kommer vi att jobba tillsammans med vården under hösten, så att det kommer in i rutinerna.

Cytostatikatillverkning i egen regi

I samband med att Läkemedelsproduktion bildades tog Hallands sjukhus över tillverkningen av cytostatika i egen regi.
– Fördelen med detta är att vi kan resursoptimera och använda personalen smartare. Samma person kan få varierade arbetsuppgifter och schemapusslet är lättare att lägga.

En annan fördel är bättre möjligheter till dialog med behandlande vårdenheter – genom att allt ligger under samma tak kan flödet och kontaktvägarna effektiviseras. Just nu byggs samarbetsformerna med den nya onkologiverksamheten på Hallands sjukhus.
– Vi vill vässa samarbetet och kommer att jobba mycket med hur vi bäst kommunicerar och får effektiva flöden, säger Lisa.

Tillverkning i isolator

Det pågående PIL-projektet innefattar även tillverkning av antibiotikasprutor. Här är lägre kostnader en viktig faktor.
– Hittills har vi köpt förfyllda sprutor från Apoteket AB till en väldigt hög kostnad. Nu kan vi själva göra iordningställandet (påfyllningen) i vår isolator. Det ger längre hållbarhet än om sköterskor på avdelningen hanterar sprutorna själva.

Hållbarheten på sprutor som tillverkats av Läkemedelsproduktion är densamma som de färdigfyllda från apoteket, och mycket pengar kan sparas när priset per spruta sjunker från 160 till 20 kronor.

Isolatorn med ingång för fyra armar installerades i mars och nyttjas nu i liten skala; beredningen är ungefär femtio sprutor per vecka, vilket är behovet för två avdelningar. Tillverkningen består av antibiotikan Pip/Taz (Piperacillin/Tazobactam) som används bland annat för att undvika infektioner efter operation. Det fanns goda skäl att fokusera på den, menar Lisa:
– Pip/Taz tar lång tid, ca tjugo minuter, för en sjuksköterska att bereda eftersom pulversubstansen ska hinna lösa upp sig.

Tänkt produktion på sikt är ca fem hundra sprutor per vecka, vilket täcker behoven så att sjuksköterskor på avdelningen inte behöver tillverka egna.

Minska kassationen

Ett betydelsefullt incitament är också att minska spillet.
– Vi strävar efter att producera det faktiska behovet, berättar Lisa. Utöver att det minskar arbetsbelastningen för sjuksköterskor på avdelningarna, minskar också kassationen när vi tillverkar sprutorna på Läkemedelsproduktion. Mindre avfall är ännu en vinst.

Om Läkemedelsproduktion

Avdelningen Läkemedelsproduktion startade 2021 och är del av Läkemedel Halland i område Lednings- och verksamhetsstöd (LOVS) på Hallands sjukhus.
Här jobbar nio receptarier och fyra läkemedelsassistenter, alla på sjukhuset i Varberg.

Läkemedelsproduktion ansvarar för arbetsområdena slutenvårdsdos, läkemedelsservice och tillverkning av extemporeläkemedel.

Publicerad: 2023-09-13

Senast ändrad: